Zakładanie firmy przez osobę niepełnosprawną

22.08.2017 Zakładanie działalności
Oceń 4.09/5 (11)
Ekspert
Lidia Garczyńska-Szymkowiak doradca-konsultant
firma: Kancelaria Gospodarcza, Poznański Ośrodek Wspierania Przedsiębiorczości

Napisz do eksperta
Lidia Garczyńska-Szymkowiak

Określ temat i opisz czego chcesz dowiedzieć się od eksperta.
Odpowiedź zostanie wysłana na Twój adres e-mail.

 
 

Procedura zakładania działalności gospodarczej przez osoby niepełnosprawne jest taka sama, jak w przypadku pozostałych osób, bez względu na jej formę. Osoby niepełnosprawne mogą prowadzić działalność w takim samym zakresie i w takich samych formach organizacyjno-prawnych, jak inni przedsiębiorcy. Nie ma tu żadnych ograniczeń. Szczególnie polecaną formą dla tej grupy są przedsiębiorstwa społeczne.

W odróżnieniu od innych przedsiębiorców, dla osób niepełnosprawnych dedykowane jest specjalne wsparcie finansowe na przedsiębiorczość ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON). Podstawowym warunkiem korzystania z tych środków jest posiadanie aktualnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności. I tu zaczynają się przysłowiowe „schody”. Nie każda osoba, mimo że choruje i nie czuje się w pełni sprawna, uzyskuje takie orzeczenie. Brak orzeczenia dyskwalifikuje z możliwości korzystania ze wsparcia dedykowanego niepełnosprawnym przedsiębiorcom.

 

Kto jest osobą niepełnosprawną?

 

Za osobę niepełnosprawną, zgodnie z przepisami Ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, uznaje się osobę posiadającą orzeczenie potwierdzające niepełnosprawność. Art. 1. ustawy określa ich rodzaje wymieniając:

ważne
Dopiero mając jedno z wymienionych orzeczeń możemy korzystać ze środków PFRON dla niepełnosprawnych przedsiębiorców.

Wsparcie finansowe na start z PFRON

Od 2007 r. środki te są dystrybuowane przede wszystkim przez powiatowe urzędy pracy, a w niektórych powiatach przez wydziały zdrowia i spraw społecznych urzędów miasta. Możliwość ich uzyskania  wynika z przepisów Ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Art. 12a ustawy stanowi, że osoba niepełnosprawna może otrzymać jednorazowo środki na podjęcie działalności gospodarczej w wysokości do 15-krotnego przeciętnego wynagrodzenia, jeżeli nie otrzymała bezzwrotnych środków publicznych na ten cel. W praktyce ze względu na duże zainteresowanie tą formą pomocy, a ograniczeniami w wysokości przekazywanych funduszy do urzędów, przeciętnie kwota dofinansowania wynosi w granicy od 35 000 do 40 000 zł.

ważne
Środki PFRON do urzędów najczęściej trafiają w okresie marzec - maj. Planując więc założenie własnej firmy warto wziąć to pod uwagę i odpowiednio wcześnie skontaktować się z urzędem.

Szczegółowe wytyczne dotyczące przyznawania dofinansowania są zapisane w regulaminach poszczególnych urzędów. Podstawowe zasady są takie same, gdyż wynikają z rozporządzenia wydanego do ustawy:

 

O szczegóły programu należy pytać bezpośrednio w urzędzie. Zgodnie z przepisami kodeksu postępowania administracyjnego urząd ma obowiązek udzielania wyczerpujących informacji. Pracownicy nie mogą odmówić nam pomocy, co nie oznacza że wypełnią za nas wniosek! W przypadku, gdy niepełnosprawność ogranicza naszą mobilność możemy skontaktować się z urzędem telefonicznie lub wysłać zapytanie pocztą elektroniczną. Urząd musi nam udzielić informacji! Dokumentację wnioskową możemy wysłać tradycyjną pocztą lub złożyć przez pełnomocnika bezpośrednio w urzędzie. Rodzaj niepełnosprawności i brak mobilności ze względu na jej rodzaj nie może dyskwalifikować nas z możliwości ubiegania się o dofinansowanie (wyjątek stanowi niepełnosprawność powodująca ograniczenie zdolności do czynności prawnych).  

ważne
Podstawą przyznania dofinansowania jest prawidłowo sporządzony i kompletny wniosek. W przypadku uchybień formalnych i rachunkowych urząd jest zobowiązany poinformować wnioskodawcę o stwierdzonych nieprawidłowościach w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku. Wtedy mamy jeszcze szansę na dokonanie poprawek i usunięcie błędów oraz braków, ale maksymalnie w terminie 14 dni od dnia poinformowania.

Refundacja składek na ubezpieczenia społeczne

 

Osoby niepełnosprawne z aktualnym orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności mogą również uzyskać wsparcie finansowe na opłacanie składek społecznych w postaci refundacji poniesionych kosztów. Przy czym nie ma znaczenia czy korzystaliśmy z dofinansowania na rozpoczęcie działalności gospodarczej z PFRON-u czy też nie. O refundację możemy wystąpić na każdym etapie prowadzenia działalności. Możliwość uzyskania takiej pomocy wynika z przepisów Ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (art. 25).

 

Podstawowym warunkiem wypłaty refundacji jest terminowe (uchybienie terminu nie może przekraczać 14 dni) opłacanie obowiązkowych składek na ubezpieczenia społeczne. Składki muszą być opłacone w całości przed dniem złożenia wniosku o ich refundację. Naliczenia i opłacenia składek dokonuje się zgodnie z przepisami ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych.

 

Wniosek można złożyć w formie dokumentu elektronicznego przez teletransmisję danych oraz pobierać drogą elektroniczną potwierdzenie wysłanego wniosku. Wniosek można również przekazać w formie dokumentu pisemnego tradycyjną pocztą lub przez kuriera. Jest to bardzo duże ułatwienie dla osób o ograniczonej mobilności. Wniosek o wypłatę refundacji składek można także sporządzić nieodpłatnie w formie wydruku z oprogramowania informatycznego bezpośrednio w ZUS, na podstawie zgromadzonych tam danych. Refundację otrzymujemy w terminie 14 dni od dnia złożenia kompletnego i prawidłowo wypełnionego wniosku.

 

Wysokość refundacji nie jest dla wszystkich taka sama – zależy od stopnia niepełnosprawności i wynosi odpowiednio:

ważne
Z refundacji wyłączone są kwoty składek sfinansowane ze środków publicznych. Refundacji nie otrzyma przedsiębiorca, który ma zaległości w zobowiązaniach wobec PFRON przekraczające ogółem kwotę 100 zł.

 Dla zainteresowanych polecamy strony internetowe PFRON oraz Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej:

 

Ulgi w opłacaniu obowiązkowych składek zdrowotnych

 

Przepisy o ubezpieczeniu zdrowotnym dają niepełnosprawnym przedsiębiorcom oraz przedsiębiorcom będącym emerytami czy rencistami prawo do obniżenia lub zwolnienia z uiszczania obowiązkowych składek zdrowotnych. Ulga ta wynika z przepisów Ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (art. 82).

 

Przepis ustawy stanowi, że składka na ubezpieczenie zdrowotne nie jest opłacana, od tytułu do objęcia obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego (w tym z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej), przez osobę, której świadczenie emerytalne lub rentowe nie przekracza miesięcznie kwoty minimalnego wynagrodzenia (w 2017 r. jest to kwota 2 000 zł). Zwolnienie takie przysługuje pod warunkiem, że:

 

Składka na ubezpieczenie zdrowotne nie jest opłacana, od tytułu do objęcia obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego (w tym z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej), również przez osobę zaliczoną do umiarkowanego lub znacznego stopnia niepełnosprawności. Warunki są takie same jak w przypadku emerytów i rencistów:

ważne
Z ulgi w opłacaniu składek zdrowotnych korzysta niepełnosprawny przedsiębiorca w okresach, w których spełnia powyższe warunki. Korzystanie z ulgi nie zwalnia ze składania deklaracji ubezpieczeniowych w ZUS.

W przypadku, gdy osoba niepełnosprawna z umiarkowanym lub znacznym stopniem niepełnosprawności uzyskuje przychód jedynie z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej, może skorzystać z preferencji polegającej na obniżeniu składki  do wysokości  nieprzekraczającej kwoty należnej zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych. Przy czym w przypadku, gdy tak obliczona składka na ubezpieczenie zdrowotne jest wyższa od zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych, składkę obniża się do wysokości tej zaliczki.

 

Pozostałe preferencje w prowadzeniu działalności gospodarczej

 

Niepełnosprawni przedsiębiorcy mogą korzystać, oprócz specjalnie im dedykowanych form wsparcia, ze wszystkich innych dostępnych dla każdego przedsiębiorcy. Są wśród nich:

 

Wymienione formy wsparcia początkujących przedsiębiorców zostały opisane w artykule „Ulgi na start i wsparcie finansowe w zakładaniu własnej firmy”.

#Ikonto

Chcesz uzyskać dostęp do tego materiału?

Zarejestruj lub zaloguj się na portalu zafirmowani.pl i dołącz do społeczności firm!
Będziesz mógł promować swoją firmę i otrzymasz bezpłatny dostęp do:

Aplikacji księgowej online

Kontaktów z ekspertami, artykułów i materiałów video

Bazy edytowalnych dokumentów niezbędnych w firmie

Specjalnych ofert i rabatów

Chcesz mieć nieograniczony dostęp do wszystkich materiałów i funkcjonalności naszego portalu Zafirmowani.pl?

Załóż rachunek w Alior Banku i korzystaj ze wszystkich możliwości portalu!

Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane na Twoim urządzeniu. Dowiedz się, jak możesz zmienić te ustawienia i uzyskaj dodatkowe informacje o wykorzystaniu plików cookies