Regulamin

Regulamin korzystania z serwisu internetowego „Zafirmowani.pl”

 

Obowiązuje:

 

- użytkowników zarejestrowanych od 5.05.2021 r. – od dnia rejestracji
- użytkowników zarejestrowanych do 4.05.2021 r. – od 19.05.2021 r.

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

§1


Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania przez Użytkowników z serwisu internetowego www.zafirmowani.pl.

 

§2


Właścicielem serwisu jest Alior Bank Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Łopuszańska 38D, 02-232 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000305178, REGON 141387142, NIP  10 700 10 731, o  kapitale zakładowym 1 305 539 910 zł w całości wpłaconym.

 

§3


W ramach serwisu Alior Bank SA będzie przekazywał Użytkownikom informacje o charakterze biznesowym, ekonomicznym, podatkowym, finansowym, prawnym, kadrowym oraz udostępni zarejestrowanym Użytkownikom dostęp do Serwisu księgowego, Treści premium, Ofert specjalnych i możliwości tworzenia i edycji Wizytówki .


§4


Regulamin określa również zasady korzystania z Serwisu internetowego i Aplikacji  księgowej,  umożliwiającej  samodzielne dokonywanie czynności księgowych przez Użytkowników zarejestrowanych.
 
§5


Użyte w dalszej części Regulaminu pojęcia oznaczają:


Bank – Alior Bank Spółka Akcyjna, właściciel serwisu internetowego „Zafirmowani.pl”, który  jest uprawniony do dysponowania treścią i zasobami serwisu,


Baza przedsiębiorców / Baza  –  baza danych udostępnionych przez samych Użytkowników Serwisu w celu reklamy i promocji ich usług i / lub produktów,


Dane – oznacza wszystkie dane, w tym wszelkie materiały, informacje, znaki graficzne, samodzielnie wprowadzone do Serwisu przez Użytkownika zarejestrowanego.


Formularz rejestracyjny  - formularz umożliwiający rejestrację w Portalu,


Hasło - to unikatowy ciąg znaków. Wymagane jest aby hasło miało minimum 8 znaków i zawierało co najmniej 3 z 4 kategorii znaków: mała litera, wielka litera, cyfry, znaki specjalne. Hasło nie może zawierać imienia lub nazwiska czy nazwy firmy,


Konto Użytkownika zarejestrowanego / Konto –  uprawnienia w Serwisie przypisane konkretnemu Użytkownikowi. Konto posiada swoją unikalną nazwę, czyli login oraz hasło,


Login  –  adres e-mail Użytkownika który będzie służył do logowania się do domeny Portalu,


Oferta specjalna – oferta reklamowa dostarczona przez Partnerów Serwisu,


Partner serwisu / Partner – firmy zewnętrzne, podmioty gospodarcze i instytucje z którymi Bank nawiązał lub nawiąże współpracę, oferujące zarejestrowanym Użytkownikom serwisu Ofertę specjalną, określoną w odrębnym regulaminie, zwanym regulaminem promocji oraz dostarczające treści w postaci artykułów i materiałów wideo na Portal,


Rejestracja  –  wypełnienie formularza rejestracyjnego poprzez podanie danych firmy, oraz ustalenie loginu i hasła dostępu do Portalu,


Regulamin – regulamin korzystania z Serwisu,


Serwis / Portal – serwis internetowy prowadzony pod nazwą „Zafirmowani.pl” dostępny pod adresem https://www.zafirmowani.pl, dostępny zarówno dla Użytkowników zarejestrowanych jak i niezarejestrowanych. Serwis internetowy m.in. zawiera informacje o tematyce finansowej, księgowej, podatkowej, prawnej, kadrowej,


Serwis księgowy /  Aplikacja – aplikacja  dostępna w ramach Serwisu świadcząca podstawowe usługi księgowości, dostępna tylko dla zarejestrowanych Użytkowników po uprzednim zalogowaniu,


Treści premium – dodatkowe treści, materiały wideo i funkcjonalności dostępne dla zalogowanych Użytkowników Portalu,


Umowa – umowa o korzystanie z Usług w ramach Serwisu, zawierana pomiędzy Bankiem a Użytkownikiem z chwilą Rejestracji Użytkownika obejmującej akceptację Regulaminu stanowiącego część Umowy,


Usługi – usługi świadczone Użytkownikom w ramach Serwisu,


Użytkownik – osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej,  korzystająca z zasobów i usług Serwisu,


Użytkownik zarejestrowany – osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej,  korzystająca z zasobów i usług Serwisu internetowego, po wypełnieniu Formularza rejestracyjnego a następnie zalogowaniu do Serwisu internetowego,


Wizytówka przedsiębiorcy / Wizytówka – Dane oraz grafiki  firmy Użytkownika, udostępniane w Serwisie internetowym,


Zasoby serwisu – udostępnione na stronach Serwisu materiały informacyjne, wzory dokumentów, dane teleadresowe Użytkowników zarejestrowanych.
 
§6


1.    Użytkownik może korzystać z usług Serwisu za pomocą dowolnego komputera połączonego z Internetem.
2.    Podczas korzystania z Serwisu, Bank zaleca korzystanie z systemu operacyjnego posiadającego najnowsze aktualizacje i wspieranego przez producenta oraz używanie najnowszych wersji  przeglądarek internetowych (Google Chrome, Mozilla Firefox, Internet Explorer 10 i wyżej, Microsoft Edge, Safari, Opera). Bank nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne nieprawidłowości w funkcjonowaniu Serwisu wynikające z używania innych przeglądarek.
 

ZASADY DOSTĘPU UŻYTKOWNIKÓW DO SERWISU
 
§7


1.    Podstawowy dostęp do Serwisu, posiada każdy Użytkownik internetu.
2.    Dostęp do Treści premium, posiadają Użytkownicy zarejestrowani po uprzednim zalogowaniu.
3.    Dostęp do aplikacji księgowej w ramach Serwisu możliwy jest dla Użytkowników zarejestrowanych po uprzednim zalogowaniu.
4.    Stworzenie i edycja Wizytówki firmy w Bazie przedsiębiorców dostępna jest dla Użytkowników zarejestrowanych po uprzednim zalogowaniu.
5.    Dostęp do Ofert specjalnych w ramach Serwisu możliwy jest dla Użytkowników zarejestrowanych po uprzednim zalogowaniu.
 
§8


1.    Rejestracja Użytkownika wymaga:

 • wypełnienia formularza rejestracyjnego na stronie Serwisu i podania Danych: imię i nazwisko właściciela firmy, nazwa firmy, NIP firmy, numer telefonu kontaktowego, adres e-mail,
 • ustanowienia Hasła dostępu do Serwisu,
 • akceptacji postanowień Regulaminu oraz wyrażenia zgody na jego treść i brzmienie,
 • wyrażenia zgody przez Użytkownika na treść innych oświadczeń publikowanych przez Bank na stronach Serwisu,
 • wyrażenia zgody przez Użytkownika na przetwarzanie jego Danych w celach marketingowych.
 • zapoznania się z klauzulą informacyjną dotycząca przetwarzania danych osobowych – pełna treść klauzuli

2.    Po zakończeniu procesu Rejestracji, Serwis w sposób automatyczny prześle na wskazany przez Użytkownika adres email wiadomość potwierdzającą proces Rejestracji.
3.    Potwierdzenie przez Użytkownika Rejestracji w Serwisie, polegające na kliknięciu w link aktywacyjny,  spowoduje utworzenie Konta Użytkownika zarejestrowanego.
4.    Użytkownik Serwisu ma dostęp do Konta poprzez wpisanie swojego Loginu i Hasła na stronie Serwisu.
5.    Użytkownik zarejestrowany może w każdym momencie zmienić swoje Hasło dostępu do Serwisu po uprzednim zalogowaniu się.
6.    Użytkownik zarejestrowany nie może przekazywać swojego Loginu i / lub Hasła osobom trzecim lub dopuszczać aby hasło i / lub login było wykorzystywane przez osoby niepożądane.
7.    Użytkownik Serwisu oświadcza, że wszystkie Dane podane w procesie Rejestracji są zgodne z prawdą i stanem aktualnym.
 
ZOBOWIĄZANIA UŻYTKOWNIKA SERWISU
 
§9


1.    Użytkownik może wykorzystywać Serwis i dostępne w jego ramach aplikacje tylko w zakresie ich funkcjonalności.
2.    Użytkownik zobowiązany jest do postępowania zgodnie z wytycznymi Serwisu i komunikatami, które są wyświetlane w Serwisie.
3.    Podane przez Użytkownika informacje oraz dostarczone materiały powinny być prawdziwe oraz nie mogą zawierać treści i elementów niezgodnych z prawem i dobrym obyczajem.
4.    Użytkownik powinien posiadać stosowne prawa autorskie do wykorzystywanych przez siebie materiałów i informacji.  
 
ZAKRES USŁUG SERWISU
 
§10


1.    Serwis internetowy jest wyspecjalizowanym serwisem, stanowiącym kompendium praktycznych treści o charakterze informacyjnym i poradnikowym dla firm.
2.    Treści zamieszczone w Serwisie dostępne są wszystkim Użytkownikom internetu, ale z pełnej funkcjonalności Serwisu mogą korzystać tylko Użytkownicy zarejestrowani.
3.    Materiały informacyjne w postaci artykułów i filmów wideo dostarczane są przez Bank i Partnerów Serwisu.
 
§11


Serwis internetowy umożliwia Użytkownikom:
1.    pozyskiwanie informacji dotyczących prowadzenia działalności gospodarczej oraz informacji z zakresu m.in. finansów, podatków, księgowości i marketingu,
2.    wymianę doświadczeń w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej,
3.    wsparcie w zakresie prowadzonej księgowości firmy w postaci Serwisu księgowego,
4.    korzystanie z Ofert specjalnych dostarczanych przez Partnerów Serwisu,
5.    reklamę i nawiązywanie relacji handlowych w Bazie przedsiębiorców.
 
§12


1.    Serwis nie jest witryną doradztwa podatkowego ani doradztwa prawnego. Wszelkie przedstawione w nim poglądy, informacje, interpretacje i rozwiązania nie są przeznaczone do bezwzględnego stosowania w praktyce, zaś przedstawione publikacje nie mogą być traktowane jako wykładnia prawa lub rekomendacje w zakresie jego stosowania.  
2.    Publikujący autorzy, podmiot, który reprezentują, Partnerzy jak i Serwis nie biorą odpowiedzialności za skutki wynikające z zastosowania w praktyce informacji podatkowych lub prawnych  przedstawionych w Serwisie.
3.    Rozwiązywanie problemów podatkowych i prawnych  powinno odbywać się na podstawie szczegółowej analizy stanu faktycznego przez doradcę podatkowego, radcę prawnego lub adwokata.
 
APLIKACJA KSIĘGOWA
 
§13
 
1.    Z Aplikacji księgowej mogą korzystać przedsiębiorcy  rozliczający się na podstawie podatkowej księgi przychodów i rozchodów oraz ryczałtu
2.    Serwis umożliwia korzystanie z Aplikacji księgowej,  w której zarejestrowany Użytkownik (posiadacz Konta) po zalogowaniu może wykonać czynności wspomagające księgowość i rozliczenia podatkowe firmy.
3.    Korzystanie z Aplikacji księgowej jest dobrowolne.
4.    Aplikacja umożliwia Użytkownikowi dokonywanie czynności wspomagających księgowość m.in.:

 • prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów oraz ryczałtu,
 • wystawianie dokumentów księgowych,
 • prowadzenie ewidencji majątku,
 • naliczenia zobowiązań podatkowych.

5.    Użytkownik zobowiązany jest do wprowadzenia wiarygodnych, kompletnych i aktualnych Danych.
6.    Użytkownik każdorazowo, zobowiązany jest do weryfikacji wprowadzanych do Aplikacji Danych.
7.    Wyliczenia wykonywane przez Aplikację księgową powinny być weryfikowane przez Użytkownika, szczególnie wyliczenia dokonywane w ramach zobowiązań publiczno-prawnych.
8.    Wyliczenia wykonywane przez Aplikację, wykorzystywane są przez Użytkownika w niezbędnym dla niego zakresie oraz na jego odpowiedzialność. Bank nie ponosi odpowiedzialności za błędne przeliczenia systemu księgowego oraz błędnie wprowadzone Dane przez Użytkownika.
9.    Bank ma prawo do przetwarzania w celach niezbędnych do działania Portalu oraz w celach marketingowych Danych i informacji zawartych przez Użytkownika w Aplikacji księgowej.
 
BAZA PRZEDSIĘBIORCÓW
 
§14


1.    Baza przedsiębiorców umożliwia Użytkownikom zarejestrowanym prezentację swojej firmy w formie Wizytówki.
2.    Baza przedsiębiorców umożliwia wszystkim Użytkownikom przeglądanie, porównywanie informacji o usługach i produktach firm widocznych w Bazie przedsiębiorców.
3.    Za jakość Danych umieszczanych w Bazie przedsiębiorców odpowiada Użytkownik. Udostępnienie danych jest dobrowolne i ma formę Wizytówki firmy Użytkownika.
4.    Użytkownik zobowiązuję się do podawania Danych zgodnych z prawdą i stanem faktycznym.
5.    Użytkownik, poprzez publikację swoich Danych w Bazie przedsiębiorców, wyraża zgodę na ich przetwarzanie i kontakt ze strony innych Użytkowników Serwisu.
6.    Bank ma prawo do ingerowania, edytowania i usuwania wpisów Użytkownika w Bazie przedsiębiorców, szczególnie jeżeli materiały i/lub grafiki będą naruszały postanowienia Regulaminu, dobre imię Banku, normy społeczne lub dobre obyczaje.
7.    Bank ma prawo do przetwarzania w celach niezbędnych do działania Portalu oraz w celach marketingowych Danych i informacji udostępnionych przez Użytkownika.
 

 

OFERTY SPECJALNE
 
§15


1.    Bank zamieszcza w Serwisie materiały reklamowe Partnerów w postaci Ofert specjalnych dla Użytkowników zarejestrowanych w Serwisie, w sekcji Oferty.
2.    Oferty specjalne dostarczane są przez Partnerów Serwisu.
3.    Partner odpowiada za merytoryczną poprawność przekazanych materiałów, jak również potwierdza, że posiada prawa autorskie do udostępnionych Bankowi materiałów.
4.    Bank dopuszcza możliwość usuwania, dodawania i modyfikacji w Serwisie ofert dostarczanych przez Partnerów.
5.    Oferty specjalne mogą być przekazywane Użytkownikom drogą elektroniczną, zgodnie z niniejszym Regulaminem.
6.    Skorzystanie z Oferty Specjalnej jest dobrowolne i dostępne dla wszystkich zarejestrowanych Użytkowników.
7.    Zawarcie umowy przez Użytkownika z Partnerem Serwisu uzależnione jest od spełnienia kryteriów umowy ustalonych przez Partnera. Bank nie odpowiada za końcowy kształt umowy zawartej pomiędzy Użytkownikiem Serwisu a Partnerem.
 
ODPOWIEDZIALNOŚĆ
 
§16


1.    Bank nie ponosi odpowiedzialności za Dane wprowadzane przez Użytkowników Serwisu.
2.    W granicach prawa, Bank ogranicza swoją odpowiedzialność co najwyżej do treści, które sam redaguje. W pozostałych przypadkach, Bank udostępnia jedynie platformę komunikacyjną do publikacji treści swoich Partnerów.
3.    Bank nie ponosi odpowiedzialności za treści dostarczane przez Partnerów
4.    Każda ze stron Umowy obowiązana jest do naprawienia szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za które dana Strona odpowiedzialności nie ponosi.
 
PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
 
§17


1.    Użytkownik podaje swoje Dane osobowe dobrowolnie.
2.    Użytkownik ma prawo dostępu do swoich Danych osobowych, ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia.
3.    Użytkownik może samodzielnie usunąć swoje Dane z Serwisu klikając na „Usuń konto w portalu” na dole zakładki Ustawienia.
4.    Użytkownik może również przesłać żądanie usunięcia Danych na adres email: kontakt@zafirmowani.pl.
5.    Usuniecie Danych osobowych jest jednoznaczne z usunięciem Konta Użytkownika.
6.    Usunięcie Konta Użytkownika jest jednoznaczne z wycofaniem zgody na przetwarzanie danych w celach marketingowych w ramach Serwisu.
 
§18


1.    Dane osobowe, zawarte w formularzu rejestracyjnym, Bank przechowuje i przetwarza w sposób zgodny z zakresem udzielonej przez Użytkownika zgody.
2.    Bank będąc administratorem danych osobowych w trakcie przetwarzania danych osobowych stosuje i przestrzega wszelkich obowiązujących przepisów dotyczących ochrony danych osobowych, w tym w szczególności Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”).
 
§19


Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Bank i Partnerów Serwisu w zakresie niezbędnym do świadczenia Usług Serwisu. Wyrażenie zgody jest dobrowolne, jednak bez ich wyrażenia będzie niemożliwe świadczenie usług w ramach Serwisu.
 
§20

Bank ma prawo do przetwarzania w celach marketingowych Danych i informacji zawartych przez Użytkownika oraz na wysyłanie informacji marketingowych do Użytkowników zarejestrowanych z użyciem telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i tzw. automatycznych systemów wywołujących w formie:
1.    wiadomości elektronicznej (e-mail, SMS/MMS, bankowość elektroniczną, serwisy internetowe, w tym portale społecznościowe),
2.    połączenia głosowego (rozmowa telefoniczna, komunikaty głosowe IVR),
w zamian za darmowy dostęp do Serwisu dedykowany Użytkownikom Zarejestrowanym.


BEZPIECZEŃSTWO

 

§21


1.    Bank, świadcząc usługi na podstawie niniejszego Regulaminu, zobowiązuje się do zapewnienia Użytkownikowi bezpieczeństwa korzystania z Serwisu, z zachowaniem należytej staranności oraz przy wykorzystaniu właściwych rozwiązań technicznych.
2.    Użytkownik nie może dostarczać Danych o charakterze bezprawnym i zobowiązany jest stosować się do zaleceń Banku w zakresie zasad bezpieczeństwa podczas korzystania z Serwisu, w szczególności Użytkownik powinien z należytą starannością chronić dane wykorzystywane do logowania w Serwisie (Login, Hasło).
3.    W przypadku wystąpienia podejrzeń o wejście osób trzecich w posiadanie Hasła i / lub Loginu wykorzystywanego w Serwisie, Użytkownik zobowiązany jest do niezwłocznego dokonania zmiany Hasła.
4.    Bank zastrzega sobie prawo wprowadzenia dodatkowych ograniczeń i zabezpieczeń w Serwisie.
5.    Bank zastrzega, że używa mechanizmu cookies, który poprzez zapisywanie krótkich informacji tekstowych na komputerze Użytkownika, pozwala na jego identyfikację, a w konsekwencji umożliwia poznanie jego zachowań i zainteresowań.
 
REKLAMACJE
 
§22


1.    Użytkownik może zgłaszać reklamacje  dotyczące Serwisu.
2.    Reklamacja może być zgłoszona przez Uczestnika:

 • telefonicznie w Contact Center za pośrednictwem infolinii w godzinach 8:00 - 22:00, 7 dni w tygodniu pod nr. tel.: 19 502 lub 12 370 70 00; a z zagranicy pod nr. tel.: +48 12 19 502, +48 12 370 70 00, opłaty za połączenie krajowe z infolinią z telefonów stacjonarnych - opłata jak za połączenie lokalne, opłaty za połączenie z infolinią z telefonów komórkowych - opłata zgodna z cennikiem operatora danej sieci komórkowej,
 • mailowo – na adres kontakt@zafirmowani.pl,
 • listownie – na adres korespondencyjny Banku (Przegr. Poczt. nr 156, ul. Postępu 18B, 02-676 Warszawa).
 • bezpośrednio w Placówce Banku
 • poprzez System Bankowości Internetowej (dla Klienta posiadającego dostęp do Bankowości Elektronicznej).

3.    Bank rozpatruje reklamacje niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia otrzymania reklamacji. W szczególnych przypadkach termin ten może zostać przedłużony, nie więcej jednak niż do 60 dni kalendarzowych od dnia otrzymania reklamacji. O przyczynach opóźnienia, okolicznościach wymagających ustalenia oraz przewidywanym terminie rozpatrzenia reklamacji i udzielenia odpowiedzi Klient zostanie poinformowany.
4.    Odpowiedź na reklamację może zostać udzielona w formie ustalonej z Klientem:

 • listownie,
 • poprzez wiadomość SMS,
 • drogą elektroniczną – mailowo,

a także, w uzasadnionych przypadkach, dodatkowo:

 • telefonicznie.

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 
§23


Za czynności związane z udostępnieniem i obsługą Serwisu, Bank nie pobiera opłaty.
 
§24


1.    Regulamin może zostać zmieniony przez Bank w przypadku wystąpienia przynajmniej jednej z następujących przesłanek:
a)    zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa regulujących wykonywanie Umowy przez Bank. Zmiana nastąpi w zakresie, w jakim zmiany mają bezpośredni wpływ na postanowienia zmienianych postanowień Regulaminu,
b)    rozpoczęcia świadczenia dla Użytkowników nowych usług, z zastrzeżeniem, że zmiany dokonane przez Bank nie mogą być podstawą do wprowadzenia opłat i prowizji z tytułu Usług (jeżeli zmiany są dokonywane bez zgody Klienta),
c)    wprowadzenia nowych funkcjonalności, z zastrzeżeniem, że zmiany dokonane przez Bank nie mogą być podstawą do wprowadzenia l opłat i prowizji w zakresie obsługi funkcjonalności (jeżeli zmiany są dokonywane bez zgody Klienta),
d)    udostępnienia Użytkownikom nowych usług lub funkcjonalności o charakterze opcjonalnym,


e)    wycofania funkcjonalności, w przypadku gdy koszt ponoszony przez Bank wynikający z utrzymania funkcjonalności jest:
1)    niewspółmierny do liczby Użytkowników wykorzystujących daną funkcjonalność lub
2)    liczba Użytkowników korzystających z danej funkcjonalności jest nieznaczna w stosunku do ogółu Użytkowników korzystających z systemu, który oferuje daną funkcjonalność lub
3)    funkcjonalność jest przestarzała technologicznie w porównaniu z rozwiązaniami oferowanymi na rynku,
f)    wycofania poszczególnych usług świadczonych w ramach Umowy, jeśli koszt ponoszony przez Bank w związku z wykonywaniem usługi jest:
1)    niewspółmierny do liczby Użytkowników korzystających z usługi lub
2)    liczba Użytkowników korzystających z danej usługi jest nieznaczna w stosunku do ogółu Użytkowników,  
g)    zmiany aktualnie wykorzystywanych metod uwierzytelnienia umożliwiających Użytkownikowi dostęp do Konta, jeżeli na rynku udostępnione zostaną rozwiązania bezpieczniejsze w porównaniu do aktualnie stosowanych metod uwierzytelniania,
h)    dokonania zmian nazw Usług lub uproszczenia postanowień Regulaminu, z zastrzeżeniem, że zmiany będą miały charakter redakcyjny i nie wpłyną na wzajemne prawa i obowiązki Banku i Użytkownika.
i)     wprowadzenie zmian porządkowych wynikających ze zmian wprowadzonych z przyczyn wskazanych w punktach a-h powyżej.
2.    Zmiana Regulaminu nastąpi w zakresie, w jakim przesłanka będąca podstawą zmiany będzie miała bezpośredni wpływ na brzmienie zmienianych postanowień Regulaminu.
3.    W przypadku zmiany Regulaminu, Bank dostarczy Użytkownikowi listę zmian lub tekst jednolity Regulaminu. Regulamin lub zmiany do Regulaminu dostarczane będą wyłącznie drogą elektroniczną (za pośrednictwem strony Serwisu internetowego oraz poczty email).
4.    Regulamin dostarczony w sposób opisany w ust. 3 uznaje się za doręczony.
5.    Regulamin o zmienionej treści wiąże Użytkownika po upływie 14 dni kalendarzowych od jego doręczenia, chyba że w tym terminie Użytkownik usunie Konto.
 
§25


Bank zastrzega sobie prawo wykonywania niektórych usług w ramach Serwisu internetowego za pośrednictwem podmiotów zewnętrznych, w szczególności podmiotów zależnych. Przekazywane do tych podmiotów Dane objęte są postanowieniami ustawy o ochronie danych osobowych i podlegają ochronie.  
 
§26


Sprawy nieuregulowane niniejszym Regulaminem podlegają przepisom prawa powszechnie obowiązującego na terenie Rzeczpospolitej Polskiej


§27


Treść niniejszego Regulaminu dostępna jest na stronie internetowej www.zafirmowani.pl

 


 

Regulamin korzystania z serwisu internetowego „Zafirmowani.pl”

 

obowiązuje od 25 maja 2018  r.

 

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

§1

Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania przez Użytkowników z serwisu internetowego www.zafirmowani.pl.

 

§2

Właścicielem serwisu jest Alior Bank Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Łopuszańska 38D, 02-232 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000305178, REGON 141387142, NIP 1070010731, o  kapitale zakładowym 1 305 539 910 zł w całości wpłaconym.

 

§3

W ramach serwisu Alior Bank SA będzie przekazywał Użytkownikom informacje o charakterze biznesowym, ekonomicznym, podatkowym, finansowym, prawnym, kadrowym oraz udostępni zarejestrowanym Użytkownikom dostęp do Serwisu księgowego.

 

§4

Regulamin określa również zasady korzystania z Serwisu internetowego i Aplikacji  księgowej,  umożliwiającej  samodzielne dokonywanie czynności księgowych przez Użytkowników zarejestrowanych.

 

§5

Użyte w dalszej części Regulaminu pojęcia oznaczają:

Bank – Alior Bank Spółka Akcyjna, właściciel serwisu internetowego „Zafirmowani”, który  jest uprawniony do dysponowania treścią i zasobami serwisu,

Baza przedsiębiorców / Baza  –  baza danych udostępnionych przez samych Użytkowników Serwisu w celu reklamy i promocji ich usług i / lub produktów,

Dane – oznacza wszystkie dane samodzielnie wprowadzone do Serwisu przez Użytkownika zarejestrowanego.

Formularz rejestracyjny  - formularz umożliwiający rejestrację w Portalu,

Hasło - to unikatowy ciąg znaków. Wymagane jest aby hasło miało minimum 8 znaków i zawierało co najmniej 3 z 4 kategorii znaków: mała litera, wielka litera, cyfry, znaki specjalne. Hasło nie może zawierać imienia lub nazwiska czy nazwy firmy,

Konto Użytkownika zarejestrowanego / Konto –  uprawnienia w Serwisie przypisane konkretnemu Użytkownikowi. Konto posiada swoją unikalną nazwę czyli login oraz hasło,

Login  –  adres e-mail Użytkownika który będzie służył do logowania się do domeny Portalu,

Oferta specjalna – oferta reklamowa dostarczona przez Partnerów Serwisu,

Partner serwisu / Partner – firmy zewnętrzne, podmioty gospodarcze i instytucje z którymi Bank nawiązał lub nawiąże współpracę, oferujące zarejestrowanym Użytkownikom serwisu Ofertę specjalną, określoną w odrębnym regulaminie, zwanym regulaminem promocji oraz dostarczające treści w postaci artykułów i materiałów wideo na Portal,

Rejestracja  –  wypełnienie formularza rejestracyjnego poprzez podanie danych firmy, oraz ustalenie loginu i hasła dostępu do Portalu,

Regulamin – regulamin korzystania z Serwisu,

Serwis / Portal – serwis internetowy prowadzony pod nazwą „Zafirmowani” dostępny pod adresem https://www.zafirmowani.pl, dostępny zarówno dla Użytkowników zarejestrowanych jak i niezarejestrowanych. Serwis internetowy m.in. zawiera informacje o tematyce finansowej, księgowej, podatkowej, prawnej, kadrowej,

Serwis księgowy /  Aplikacja – aplikacja  dostępna w ramach Serwisu świadcząca podstawowe usługi księgowości, dostępna tylko dla zarejestrowanych Użytkowników po uprzednim zalogowaniu,

Treści premium – dodatkowe treści, materiały wideo i funkcjonalności dostępne dla zalogowanych Użytkowników Portalu,

Usługi – usługi świadczone Użytkownikom w ramach Serwisu,

Użytkownik – osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej,  korzystająca z zasobów i usług Serwisu,

Użytkownik zarejestrowany – osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej,  korzystająca z zasobów i usług Serwisu internetowego, po wypełnieniu Formularza rejestracyjnego a następnie zalogowaniu do Serwisu internetowego,

Wizytówka przedsiębiorcy / Wizytówka – Dane oraz grafiki  firmy Użytkownika, udostępniane w Serwisie internetowym,

Zasoby serwisu – udostępnione na stronach Serwisu materiały informacyjne, wzory dokumentów, dane teleadresowe Użytkowników zarejestrowanych.

 

§6

 1. Użytkownik może korzystać z usług Serwisu za pomocą dowolnego komputera połączonego z Internetem.
 2. Podczas korzystania z Serwisu, Bank zaleca korzystanie z systemu operacyjnego posiadającego najnowsze aktualizacje i wspieranego przez producenta oraz używanie najnowszych wersji  przeglądarek internetowych (Google Chrome, Mozilla Firefox, Internet Explorer 10 i wyżej, Microsoft Edge, Safari, Opera). Bank nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne nieprawidłowości w funkcjonowaniu Serwisu w przypadku używania innych przeglądarek.

 

ZASADY DOSTĘPU UŻYTKOWNIKÓW DO SERWISU

 

§7

 1. Podstawowy dostęp do Serwisu, posiada każdy Użytkownik Internetu.
 2. Dostęp do  Treści premium, posiadają Użytkownicy zarejestrowani po uprzednim zalogowaniu.
 3. Dostęp do Aplikacji księgowej w ramach Serwisu możliwy jest dla Użytkowników zarejestrowanych po uprzednim zalogowaniu.
 4. Stworzenie i edycja Wizytówki firmy w Bazie przedsiębiorców dostępna jest dla Użytkowników zarejestrowanych po uprzednim zalogowaniu.
 5. Dostęp do Ofert specjalnych w ramach Serwisu możliwy jest dla Użytkowników zarejestrowanych po uprzednim zalogowaniu.

 

§8

 1. Rejestracja Użytkownika wymaga:
  • wypełnienia formularza rejestracyjnego na stronie Serwisu i podania Danych: imię i nazwisko właściciela firmy, nazwa firmy, NIP firmy, numer telefonu kontaktowego, adres e-mail,
  • ustanowienia Hasła dostępu do Serwisu,
  • akceptacji postanowień Regulaminu oraz wyrażenia zgody na jego treść i brzmienie,
  • wyrażenia zgody przez Użytkownika na treść innych oświadczeń publikowanych przez Bank na stronach Serwisu,
  • wyrażenia zgody przez Użytkownika na przetwarzanie jego Danych w celach marketingowych.
  • Zapoznania się z klauzulą informacyjną dotycząca przetwarzania danych osobowych – pełna treść klauzuli
 2. Po zakończeniu procesu rejestracji, Serwis w sposób automatyczny prześle na wskazany przez Użytkownika adres email wiadomość potwierdzającą proces rejestracji.
 3. Potwierdzenie przez Użytkownika rejestracji w Serwisie polegające na kliknięciu w link aktywacyjny,  spowoduje utworzenie Konta Użytkownika zarejestrowanego.
 4. Użytkownik Serwisu ma dostęp do Konta poprzez wpisanie swojego Loginu  i Hasła na stronie Serwisu.
 5. Użytkownik zarejestrowany może w każdym momencie zmienić swoje Hasło dostępu do Serwisu po uprzednim zalogowaniu się.
 6. Użytkownik zarejestrowany nie może przekazywać swojego loginu i / lub hasła osobom trzecim lub dopuszczać aby hasło i / lub login było wykorzystywane przez osoby niepożądane.
 7. Użytkownik Serwisu oświadcza, że wszystkie Dane podane w procesie rejestracji są zgodne z prawdą i stanem aktualnym.
 8. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za Dane podane w trakcie rejestracji.

 

ZOBOWIĄZANIA UŻYTKOWNIKA SERWISU

 

§9

 1. Użytkownik może wykorzystywać Serwis i dostępne w jego ramach aplikacje tylko w zakresie ich funkcjonalności.
 2. Użytkownik zobowiązany jest do postępowania zgodnie z wytycznymi Serwisu i komunikatami, które są wyświetlane w Serwisie.
 3. Użytkownik oświadcza, że podane przez niego informacje oraz dostarczone materiały są prawdziwe, nie zawierają treści i elementów niezgodnych z prawem i dobrym obyczajem.
 4. Użytkownik oświadcza, że posiada stosowne prawa autorskie wykorzystywanych przez siebie materiałów i informacji.
 5. Użytkownik oświadcza, że w momencie wystąpienia z roszczeniami w stosunku do Banku przez osoby trzecie z tytułu ich praw przez wykorzystanie przekazanych przez Użytkownika materiałów i informacji, Użytkownik przejmie na siebie w całości koszty ewentualnego postępowania sądowego, koszty zastępstwa procesowego oraz zasądzonych lub ustalonych w drodze ugody odszkodowań.

 

ZAKRES USŁUG SERWISU

 

§10

 1. Serwis internetowy jest wyspecjalizowanym serwisem, stanowiącym kompendium praktycznych treści o charakterze informacyjnym i poradnikowym dla firm.
 2. Treści zamieszczone w Serwisie dostępne są wszystkim Użytkownikom Internetu, ale z pełnej funkcjonalności Serwisu mogą korzystać tylko Użytkownicy zarejestrowani.
 3. Materiały informacyjne w postaci artykułów i filmów wideo dostarczane są przez Bank i Partnerów Serwisu.

 

§11

Serwis internetowy umożliwia Użytkownikom:

 1. pozyskiwanie informacji dotyczących prowadzenia działalności gospodarczej oraz informacji z zakresu m.in. finansów, podatków, księgowości i marketingu,
 2. wymianę doświadczeń w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej,
 3. wsparcie w zakresie prowadzonej księgowości firmy w postaci Serwisu księgowego,
 4. korzystanie z Ofert specjalnych dostarczanych przez Partnerów Serwisu,
 5. reklamę i nawiązywanie relacji handlowych w Bazie przedsiębiorców.

 

§12

 1. Serwis nie jest witryną doradztwa podatkowego ani doradztwa prawnego. Wszelkie przedstawione tu poglądy, informacje, interpretacje i rozwiązania nie są przeznaczone do bezwzględnego stosowania w praktyce, zaś przedstawione publikacje nie mogą być traktowane jako wykładnia prawa lub rekomendacje w zakresie jego stosowania.  
 2. Publikujący autorzy, podmiot, który reprezentują, Partnerzy jak i Serwis nie biorą odpowiedzialności za skutki wynikające z zastosowania w praktyce informacji podatkowych lub prawnych  przedstawionych w Serwisie.
 3. Rozwiązywanie problemów podatkowych i prawnych  powinno odbywać się na podstawie szczegółowej analizy stanu faktycznego przez doradcę podatkowego, radcę prawnego lub adwokata.

 

APLIKACJA KSIĘGOWA

 

§13

 

 1. Z Aplikacji księgowej mogą korzystać przedsiębiorcy  rozliczający się na podstawie podatkowej księgi przychodów i rozchodów.
 2. Serwis umożliwia korzystanie z Aplikacji księgowej,  w której zarejestrowany Użytkownik (posiadacz Konta) po zalogowaniu może wykonać czynności wspomagające księgowość i rozliczenia podatkowe firmy.
 3. Korzystanie z Aplikacji księgowej jest dobrowolne.
 4. Aplikacja umożliwia Użytkownikowi dokonywanie czynności wspomagających księgowość m.in.:
  • prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów,
  • wystawianie dokumentów księgowych,
  • prowadzeniu ewidencji majątku,
  • naliczenia zobowiązań podatkowych.
 5. Użytkownik zobowiązany jest do wprowadzenia wiarygodnych, kompletnych i aktualnych Danych.
 6. Użytkownik każdorazowo, zobowiązany jest do weryfikacji wprowadzanych do Aplikacji Danych.
 7. Wyliczenia wykonywane przez Aplikację księgową powinny być weryfikowane przez Użytkownika, szczególnie wyliczenia dokonywane w ramach zobowiązań publiczno-prawnych.
 8. Wyliczenia wykonywane przez Aplikację, wykorzystywane są przez Użytkownika w niezbędnym dla niego zakresie oraz na jego odpowiedzialność.
 9. Bank nie ponosi odpowiedzialności za błędne przeliczenia systemu księgowego oraz błędnie wprowadzone Dane przez Użytkownika.
 10. Bank ma prawo do przetwarzania w celach niezbędnych do działania Portalu oraz w celach marketingowych Danych i informacji zawartych przez Użytkownika w Aplikacji księgowej.

 

BAZA PRZEDSIĘBIORCÓW

 

§14

 1. Baza przedsiębiorców umożliwia Użytkownikom zarejestrowanym prezentację swojej firmy w formie Wizytówki.
 2. Baza przedsiębiorców umożliwia wszystkim Użytkownikom przeglądanie, porównywanie informacji o usługach i produktach firm widocznych w Bazie przedsiębiorców.
 3. Za jakość Danych umieszczanych w Bazie przedsiębiorców odpowiada Użytkownik. Udostępnienie danych jest dobrowolne i ma formę Wizytówki firmy Użytkownika.
 4. Użytkownik zobowiązuję się do podawania Danych zgodnych z prawdą i stanem faktycznym.
 5. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za treść zamieszczanych w Serwisie Danych.
 6. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za wykorzystywane przez siebie grafiki potwierdzając przy tym posiadanie wszelkich praw autorskich do wykorzystywanych w Bazie przedsiębiorców  materiałów graficznych.
 7. Użytkownik, poprzez publikację swoich Danych w Bazie przedsiębiorców, wyraża zgodę na ich przetwarzanie i kontakt ze strony innych Użytkowników Serwisu.
 8. Bank ma prawo do ingerowania, edytowania i usuwania wpisów Użytkownika w Bazie przedsiębiorców, szczególnie jeżeli materiały i/lub grafiki będą naruszały postanowienia Regulaminu, dobre imię Banku, normy społeczne lub dobre obyczaje.
 9. Bank ma prawo do przetwarzania w celach niezbędnych do działania Portalu oraz w celach marketingowych Danych i informacji udostępnionych przez Użytkownika.

 

OFERTY SPECJALNE

 

§15

 1. Bank zamieszcza w Serwisie materiały reklamowe Partnerów w postaci Ofert specjalnych dla Użytkowników zarejestrowanych w Serwisie, w sekcji Oferty
 2. Oferty specjalne dostarczane są przez Partnerów Serwisu.
 3. Partner odpowiada za merytoryczną poprawność przekazanych materiałów, jak również potwierdza, że posiada prawa autorskie do udostępnionych Bankowi materiałów.
 4. Bank dopuszcza możliwość usuwania, dodawania i modyfikacji w Serwisie ofert dostarczanych przez Partnerów.
 5. Oferty specjalne mogą być przekazywane Użytkownikom drogą elektroniczną, zgodnie z niniejszym Regulaminem.
 6. Skorzystanie z Oferty Specjalnej jest dobrowolne i dostępne dla wszystkich zarejestrowanych Użytkowników.
 7. Użytkownik podejmuje decyzję o wyborze Oferty Specjalnej na własne ryzyko i odpowiedzialność.
 8. Zawarcie umowy przez Użytkownik z Partnerem Serwisu uzależnione jest od spełnienia kryteriów umowy ustalonych przez Partnera. Bank nie odpowiada za końcowy kształt umowy zawartej pomiędzy Użytkownikiem Serwisu a Partnerem.

 

ODPOWIEDZIALNOŚĆ BANKU

 

§16

 1. Bank nie ponosi odpowiedzialności za Dane wprowadzane przez Użytkowników Serwisu.
 2. W granicach prawa, Bank ogranicza swoją odpowiedzialność co najwyżej do treści, które sam redaguje. W pozostałych przypadkach, Bank udziela jedynie platformy komunikacyjnej do publikacji treści swoich Partnerów.
 3. Bank nie ponosi odpowiedzialności za treści dostarczane przez Partnerów

 

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

 

§17

 1. Użytkownik podaje swoje Dane osobowe dobrowolnie.
 2. Użytkownik ma prawo dostępu do swoich Danych osobowych, ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia.
 3. Użytkownik może samodzielnie usunąć swoje dane z Serwisu klikając na „Usuń konto w portalu” na dole zakładki Ustawienia.
 4. Użytkownik może również przesłać żądanie usunięcia Danych na adres email: kontakt@zafirmowani.pl.
 5. Usuniecie danych osobowych jest jednoznaczne z usunięciem Konta Użytkownika.
 6. Usunięcie Konta Użytkownika jest jednoznaczne z wycofaniem zgody na przetwarzanie danych celach marketingowych w ramach Serwisu.

 

§18

 1. Dane osobowe, zawarte w formularzu rejestracyjnym, Bank przechowuje i przetwarza w sposób zgodny z zakresem udzielonej przez Użytkownika zgody.
 2. Bank będąc administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997  o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., nr 101 poz. 926 z późniejszymi zmianami), chroni dane osobowe Użytkowników.

 

§19

Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Bank i Partnerów Serwisu w zakresie niezbędnym do świadczenia Usług Serwisu.

 

§20

Bank ma prawo do przetwarzania w celach marketingowych Danych i informacji zawartych przez Użytkownika oraz na wysyłanie informacji marketingowych do Użytkownikom Zarejestrowanym z użyciem telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i tzw. automatycznych systemów wywołujących w formie:

 1. Wiadomości elektroniczne (e-mail, SMS/MMS, bankowość elektroniczną, serwisy internetowe, w tym portale społecznościowe),
 2. Połączenia głosowe (rozmowa telefoniczna, komunikaty głosowe IVR),

w zamian za darmowy dostęp do Serwisu dedykowany Użytkownikom Zarejestrowanym.

 

BEZPIECZEŃSTWO

 

 §21

 1. Bank, świadcząc usługi na podstawie niniejszego Regulaminu, zobowiązuje się do zapewnienia Użytkownikowi bezpieczeństwa korzystania z Serwisu, z zachowaniem należytej staranności oraz przy wykorzystaniu właściwych rozwiązań technicznych.
 2. Użytkownik nie może dostarczać Danych o charakterze bezprawnym i zobowiązany jest stosować się do zaleceń Banku w zakresie zasad bezpieczeństwa podczas korzystania z Serwisu, w szczególności Użytkownik powinien z należytą starannością chronić dane wykorzystywane do logowania w Serwisie (Login, Hasło).
 3. W przypadku wystąpienia podejrzeń o wejście osób trzecich w posiadanie Hasła i / lub Loginu wykorzystywanego w Serwisie, Użytkownik zobowiązany jest do niezwłocznego dokonania zmiany Hasła.
 4. Bank zastrzega sobie prawo wprowadzenia dodatkowych ograniczeń i zabezpieczeń w Serwisie.
 5. Bank zastrzega, że używanie mechanizmu cookies, który poprzez zapisywanie krótkich informacji tekstowych na komputerze Użytkownika, pozwala na jego identyfikację, a w konsekwencji umożliwia poznanie jego zachowań i zainteresowań.

 

REKLAMACJE

 

§22

 1. Użytkownik może zgłaszać reklamacje  dotyczące Serwisu.
 2. Reklamacja może być zgłoszona przez Uczestnika:
  • telefonicznie w Contact Center za pośrednictwem infolinii w godzinach 8:00 - 22:00, 7 dni w tygodniu pod nr. tel: 19 502 lub 12 370 70 00; a z zagranicy pod nr. tel: +48 12 19 502, +48 12 370 70 00, opłaty za połączenie krajowe z infolinią z telefonów stacjonarnych - opłata jak za połączenie lokalne, opłaty za połączenie z infolinią z telefonów komórkowych - opłata zgodna z cennikiem operatora danej sieci komórkowej,
  • mailowo – na adres portal@alior.pl,
  • listownie – na adres korespondencyjny Banku (Przegr. Poczt. nr 156, ul. Postępu 18B 02-676 Warszawa).
 3. Bank rozpatruje reklamacje niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni od dnia otrzymania reklamacji. W szczególnych przypadkach termin ten może zostać przedłużony, nie więcej jednak niż do 60 dni od dnia otrzymania reklamacji. O przyczynach opóźnienia, okolicznościach wymagających ustalenia oraz przewidywanym terminie rozpatrzenia reklamacji i udzielenia odpowiedzi Klient zostanie poinformowany.
 4. Odpowiedź na reklamację może zostać udzielona w formie ustalonej z Klientem:
  • listownie,
  •  poprzez wiadomość SMS,
  •  drogą elektroniczną – mailowo,

a także, w uzasadnionych przypadkach, dodatkowo:

 •  telefonicznie.

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

§23

Za czynności związane z udostępnieniem i obsługą Serwisu, Bank nie pobiera opłaty.

 

§24

 1. Bank zastrzega sobie prawo do dokonania zmiany niniejszego Regulaminu.
 2. W przypadku zmiany Regulaminu, Bank dostarczy Użytkownikowi listę zmian lub tekst jednolity Regulaminu. Regulamin lub zmiany do Regulaminu dostarczane będą wyłącznie drogą elektroniczną (za pośrednictwem strony Serwisu internetowego lub poczty email).
 3. Regulamin dostarczony w sposób opisany w ust. 2 uznaje się za doręczony.
 4. Regulamin o zmienionej treści wiąże Użytkownika po upływie 14 dni kalendarzowych od jego doręczenia, chyba że w tym terminie Użytkownik usunie Konto.

 

§25

Bank zastrzega sobie prawo wykonywania niektórych usług w ramach Serwisu internetowego za pośrednictwem podmiotów zewnętrznych, w szczególności podmiotów zależnych. Przekazywane do tych podmiotów dane objęte są postanowieniami ustawy o ochronie danych osobowych i podlegają ochronie.  

 

§26

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego (Dz. U. z 1964 r. nr 16, poz. 93 ze zm.), ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. nr 144, poz. 1204z póżn.zm.), ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 ze zm) oraz inne przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

 

§27

Treść niniejszego Regulaminu dostępna jest na stronie internetowej www.zafirmowani.pl

Chcesz uzyskać dostęp do tego materiału?

Zarejestruj lub zaloguj się na portalu zafirmowani.pl i dołącz do społeczności firm!
Będziesz mógł promować swoją firmę i otrzymasz bezpłatny dostęp do:

Aplikacji księgowej online

Kontaktów z ekspertami, artykułów i materiałów video

Bazy edytowalnych dokumentów niezbędnych w firmie

Specjalnych ofert i rabatów

Chcesz mieć nieograniczony dostęp do wszystkich materiałów i funkcjonalności naszego portalu Zafirmowani.pl?

Załóż rachunek w Alior Banku i korzystaj ze wszystkich możliwości portalu!

Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane na Twoim urządzeniu. Dowiedz się, jak możesz zmienić te ustawienia i uzyskaj dodatkowe informacje o wykorzystaniu plików cookies