Jeden rachunek dla składek ZUS od 2018 roku

08.01.2018 Prowadzenie działalności

W ustawie z dnia 11 maja 2017 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz ustawy o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw zamieszczono pakiet zmian skutkujących powstaniem jednego konta płatnika składek zamiast dotychczasowych czterech.

Jeszcze do 31.12.2017 r. płatnicy składek byli zobowiązani dokonywać wpłat należności z tytułu składek za dany miesiąc odrębnymi przelewami na funkcjonujące dotychczas, wydzielone rachunki bankowe ZUS o numerach:
 

ważne
Od 1 stycznia 2018 r. płatnicy składek ZUS zamiast dokonywać czterech przelewów na wydzielone rachunki bankowe zobowiązani są do wykonania przelewów wszystkich składek ZUS na indywidualne konto bankowe przypisane każdemu płatnikowi.

Zadania ZUS w zakresie obsługi jednego konta bankowego

 

Podwalinami powstałych zmian są m. in. wysokie koszty obsługi oraz problemy z identyfikacją niektórych dokonanych wpłat. W 2018 r. ZUS otrzymując wpłatę wszystkich składek ZUS na jedno konto płatnika, sam będzie rozdzielał otrzymane środki pieniężne na poszczególne fundusze, czyli na:

 

Następnie wpłacone składki płatnika będą przypisane na jego koncie, przy czym w przypadku zidentyfikowania zaległości ZUS dokona w pierwszej kolejności jej pokrycia poczynając od najstarszych zobowiązań. W kolejnym kroku będą dokonywane zaspokojenia bieżących należności w poszczególnych składkach ZUS (funduszach) przy czym wpłata płatnika na jedno wyodrębnione konto ZUS będzie rozdzielona w sposób proporcjonalny na wszystkie przypisane do płatnika fundusze (FUS, NFZ, FGSP, FEP) – rodzaje składek, czyli społeczne, zdrowotne, FP i FGŚP, FEP.

ważne
Istotną wadą takiego rozwiązania będzie dla płatnika brak możliwości wpłacenia składki na określony tylko fundusz np. składka tylko na ubezpieczenie zdrowotne.

Należy jednak pamiętać, że nie będzie można opłacić wyłącznie bieżących składek bez uregulowania zaległości. Pociągać będzie to za sobą przypadki, w których płatnik nie będzie mógł skorzystać ze świadczeń chorobowych czy zdrowotnych, bowiem będzie zalegał np. ze składkami bieżącymi. Na szczęście ZUS przewidział możliwość skorzystania z tzw. układu ratalnego dla tego typu sytuacji.

 

Korzyści płatnika składek z tytułu wprowadzenia jednego konta bankowego

 

Przedsiębiorca opłacający składki ZUS czy to za siebie, czy też za pracowników będzie mógł opłacać wszystkie składki za dany miesiąc na jedno konto bankowe utworzone i przekazane mu przez ZUS. Wpłata jednej kwoty na przypisane przez ZUS konto bankowe będzie skutkowało natychmiastowym jej księgowaniem i przypisaniem do konta płatnika wraz z rozdzieleniem na poszczególne rodzaje składek. Skróci to znacznie czas identyfikacji składek i opóźnień występujących obecnie w tym zakresie. Informacje o numerze rachunku, na który przedsiębiorca będzie zobowiązany opłacać wszystkie składki otrzyma on na wskazany w zgłoszeniu rejestracyjnym do ZUS adres zamieszkania, siedziby lub korespondencyjny (jeśli jest wskazany). Kolejną korzyścią będzie brak obowiązku wpisywania w przelewie do ZUS jakichkolwiek numerów identyfikacyjnych płatnika, czyli NIP, REGON, PESEL co spowoduje mniej błędów wobec dotychczasowych pomyłek polegających na ujęciu w przelewie nieprawidłowego numer identyfikacyjnego płatnika składek.

 

Przedsiębiorca, który nie otrzyma listu zawierającego indywidulane konto ZUS

 

Jeżeli z przyczyn wyżej wymienionych lub innych płatnik składek do końca 2017 r. nie otrzymał informacji o utworzonym dla niego koncie dla wpłaty wszystkich składek ZUS, powinien jak najszybciej zgłosić się do najbliższej, terenowej jednostki ZUS lub zadzwonić pod numer podany na stronie ZUS – 22 560 16 00 .

ważne
Dotychczasowe rachunki ZUS zostały zamknięte i nie ma możliwości dokonywania na nich wpłaty tak jak dotychczas.

Przedsiębiorcy, którzy posiadają profil zaufany PUE ZUS, po zalogowaniu się odnajdą tam przypisany przez ZUS, indywidualny numer rachunku bankowego dla wpłat wszystkich składek ZUS.

Struktura jednego rachunku bankowego

 

ZUS informuje, że indywidualny rachunek bankowy płatnika składek składa się z:

 

2 cyfry

11 cyfr

3 cyfry

10 cyfr

NN

60000002026

NNN

NNN-NNN-NN-NN

Liczba kontrolna

Stały numer

Liczba uzupełniająca

NIP Płatnika składek

 

Odsetki za opóźnienie w płatności składek

 

Jeżeli płatnik składek spóźni się z płatnością zobowiązań wobec ZUS, wówczas od nieopłaconych w terminie składek będą naliczane dodatkowo odsetki za zwłokę w zapłacie. Odsetki za opłacenie składek ZUS po terminie będą naliczane od następnego dnia po terminie płatności składek do dnia dokonania opłaty składek.

Jeżeli termin płatności przypadnie na dzień wolny od pracy, np. sobotę, niedzielę albo dzień świąteczny, wówczas terminem płatności będzie pierwszy dzień przypadający po dniu wolnym.

Odsetki od zaległości w składkach za dany okres rozliczeniowy nie występują, jeżeli ich kwota przed zaokrągleniem wyniesie poniżej 6,60 zł.

ważne
Kwotę zaległych składek ZUS wraz z należnymi odsetkami należy opłacić jednym przelewem bez rozdzielania. Nie ma możliwości opłacania po terminie jedynie kwoty składek ZUS, a następnie w innym okresie czasu wyłącznie kwoty należnych odsetek.

Dla obliczenia kwoty odsetek od zaległości składkowych można posłużyć się kalkulatorem umieszczonym na stronie ZUS:

Przejdź do kalkulatora

Krzysztof Ulicki, główny księgowy, Dominus Grupa Doradcza sp. z o.o


 Przeczytaj również: 

 

#Ikonto

Chcesz uzyskać dostęp do tego materiału?

Zarejestruj lub zaloguj się na portalu zafirmowani.pl i dołącz do społeczności firm!
Będziesz mógł promować swoją firmę i otrzymasz bezpłatny dostęp do:

Aplikacji księgowej online

Kontaktów z ekspertami, artykułów i materiałów video

Bazy edytowalnych dokumentów niezbędnych w firmie

Specjalnych ofert i rabatów

Chcesz mieć nieograniczony dostęp do wszystkich materiałów i funkcjonalności naszego portalu Zafirmowani.pl?

Załóż rachunek w Alior Banku i korzystaj ze wszystkich możliwości portalu!

Strona korzysta z plików cookie. Pozostając na tej stronie, wyrażasz zgodę na korzystanie z nich. Zapoznaj się z polityką prywatności