Nowelizacja VAT 2017 - część 2

18.05.2017 Artykuły i wideo
Ekspert
Krzysztof Ulicki główny księgowy
firma: DOMINUS GRUPA DORADCZA SP. Z O.O.

Napisz do eksperta
Krzysztof Ulicki

DOMINUS GRUPA DORADCZA SP. Z O.O.

Określ temat i opisz czego chcesz dowiedzieć się od eksperta.
Odpowiedź zostanie wysłana na Twój adres e-mail.

 
 

Wraz z początkiem 2017 r. nastąpiły kolejne zmiany w podatku od towarów i usług zwanym dalej podatkiem VAT. Różnorodność zmian przepisów zmieniających ustawę zasadniczą oraz wprowadzenie całkiem nowych uregulowań sprawi, iż wiele firm będzie miało trudności z właściwą ich interpretacją. Ogromną potrzebą jest zatem przystępny przekrój po nowelizacji ustawy o VAT.

  Cześć pierwszą nowelizacji ustawy VAT znajdziesz tutaj

 

 

Odwrotne obciążenie w usługach w 2017 r.

 

Po raz pierwszy od momentu wprowadzenia mechanizmu odwrotnego obciążenia jako metody rozliczania podatku VAT, zostały nim objęte również usługi budowlane. Jednak nie wszystkie usługi budowlane ustawodawca objął odwrotnym obciążeniem, lecz wyłącznie te, które począwszy od 1 stycznia 2017 r. znalazły się w nowym załączniku nr 14 do ustawy o VAT. Usługi te wyszczególniono w poniższej tabeli.

 

Lp.

Usługi objęte mechanizmem odwrotnego obciążenia

1

Roboty ogólnobudowlane związane ze wznoszeniem budynków

2

Roboty ogólnobudowlane związane z budową autostrad, dróg, ulic, mostów, tuneli, kolei podziemnych,

3

Roboty ogólnobudowlane związane z budową rurociągów, sieci rozdzielczych, linii wodociągowych

4

Roboty ogólnobudowlane związane z budową oczyszczalnik ścieków, studni, ścieków wodnych

5

Roboty ogólnobudowlane związane z budową linii energetycznych, telekomunikacyjnych

6

Roboty ogólnobudowlane związane z budową elektrowni

7

Roboty ogólnobudowlane związane z budową nabrzeży, portów, tam, śluz, obiektów produkcyjnych i górniczych, stadionów o boisk sportowych

8

Roboty ogólnobudowlane związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej jak i ich rozbiórką i burzeniem

9

Roboty ziemne związane przygotowaniem terenów pod budowę,
w tym wiercenia i wykopy geologiczno-inżynierskie

10

Roboty związane przygotowaniem terenów pod budowę,
w tym wiercenia geologiczne

11

Roboty związane z wykonaniem instalacji elektrycznych, wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych, klimatyzacyjnych, gazowych

12

Roboty związane z zakładaniem izolacji, ogrodzeń

13

Roboty tynkarskie, instalacji stolarki budowlanej, malarskie, szklarskie, betoniarskie, związane z fundamentowaniem

14

Roboty związane z wykładaniem posadzek, podłóg, ścian

15

Roboty związane z wykonanie elementów dekoracyjnych,
robót wykończeniowych

16

Roboty związane z wykonaniem konstrukcji dachowych, stalowych, konstrukcji z cegieł i kamienia, konstrukcji z elementów prefabrykowanych, rusztowań wraz z demontażem

17

Roboty związane z wykonywaniem pozostałych specjalistycznych robót budowlanych, gdzie indziej niesklasyfikowanych

 

Samo świadczenie powyższych usług nie implikuje jeszcze obowiązku ich rozliczenia z zastosowaniem odwrotnego obciążenia. Jak pamiętamy podstawowe warunki dla zaistnienia odwrotnego obciążenia, to:

  1. sprzedawca jest podatnikiem, czyli prowadzi działalność gospodarczą lub jest spółką osobową bądź prawa handlowego i jest zarejestrowanym, czynnym VAT-owcem. Konsekwencją tegoż jest to, że podatnik nie może być korzystać ze zwolnienia z podatku VAT (art. 113 ust. 1 lub 9 ustawy o VAT),
  2. nabywca prowadzi działalność w formie osoby fizycznej, spółki osobowej lub spółki prawa handlowego i jednocześnie jest czynnym podatnikiem VAT,
  3. towary lub usługi będące przedmiotem danej sprzedaży nie korzystają ze zwolnienia z podatku VAT co oznacza, że nie zostały nabyte na działalność zwolnioną z VAT oraz przysługiwało nabywcy od zakupu tych towarów lub usług prawo do odliczenia podatku VAT,

- ponadto ustawodawca dodał, iż w odniesieniu do powyższych usług i z zachowaniem w/w warunków odwrotne obciążenie znajdzie zastosowanie dla wszystkich usługodawców, którzy będą świadczyli te usługi jako podwykonawcy.

 

Przykład

Gramar Sp. z o.o. będąca czynnym podatnikiem VAT świadczy usługi instalacji elektrycznych dla Mont Sp. z o.o., który również jest czynnym podatnikiem VAT. Natomiast Mont Sp. z o.o. jest generalnym wykonawcą prac budowlanych w nowopowstałym biurowcu, który funduje inwestor Mediapro S.A.

 

W tej sytuacji generalny wykonawca Mont Sp. z o.o. wystawia faktury sprzedaży z doliczonym podatkiem VAT należnym na rzecz inwestora Mediapro S.A. a podwykonawca Gramar Sp. z o.o. wystawia faktury sprzedaży na rzecz generalnego wykonawcy Mont Sp. z o.o. bez podatku VAT z adnotacją odwrotne obciążenie.

 

Ograniczenie możliwości skorzystania z najkrótszego terminu zwrotu podatku VAT

 

Ustawodawca od 2017 r. wprowadził nowe ograniczenia dla wszystkich firm, które będą ubiegać się o zwrot podatku VAT w skróconym terminie 25 dni. Nowe wymagania, jakie będzie musiała spełniać firma przedstawia poniższa tabela.

 

  Lp.

Warunki dla ubiegania się o zwrot vat w 25 dni

  1

Pomiot ubiegający się o zwrot podatku VAT musi być czynnym podatnikiem VAT zarówno w okresie, kiedy składa wniosek o zwrot jak i przez 12 miesięcy przed tym okresem.

  2

Wszelkie zobowiązania firmy powstałe na skutek faktur kosztowych muszą być zapłacone przelewem bankowym lub w SKOK-u. Ponadto podatnik musi przedstawić dowody ich zapłaty a sama zapłata może odbyć się najpóźniej do dnia złożenia deklaracji VAT, czyli do 25 dnia następnego miesiąca po miesiącu lub kwartale, którego dane zobowiązania dotyczą.

  3

Suma nieuregulowanych zobowiązań z faktur za okres podlegający zwrotowi podatku VAT nie może przekroczyć 15.000 zł.

  4

Podatek VAT do przeniesienia z poprzednich okresów nie przekracza kwoty 3.000 zł.

  5

Podmiot ubiegający się o zwrot podatku VAT w skróconym terminie przedkłada potwierdzenie zapłaty podatku VAT z poprzednich okresów.

 

Likwidacja karnego zobowiązania z tytułu braku korekty podatku VAT z nieopłaconych faktur

 

Podatnik, który nie opłaci zobowiązania wynikającego z faktury po upływie 150 dni od upływu terminu płatności na fakturze jest zobligowany do dokonania korekty in minus podatku VAT z danej faktury.

 

Korekty tej dokonuje w miesiącu, kwartale w którym upływa owe 150 dni. Najpierw wykazuje daną korektę w rejestrze nabyć VAT in minus, następnie w deklaracji VAT-7 lub VAT-7K w tabeli D.3, poz. 49.

 

Nowością od 1 stycznia 2017 r. jest likwidacja dodatkowej kary za niedokonanie powyższej korekty, zatem podatnik, który ma obowiązek skorygować podatek VAT z nieopłaconych faktur po upływie 150 dni od upływu terminu płatności na fakturach nie otrzyma żadnej kary pomimo, iż tej korekty nie dokonał.

 

Nowe przypadki usuwania podatników z rejestru czynnych podatników VAT

 

Począwszy od 2017 r. ustawodawca wprowadził nowe sytuacje, w których czynny podatnik VAT zostaje usuwany z rejestru czynny podatników VAT i trafia do rejestru zwolnionych podatników VAT i to w sposób automatyczny, ale przy wystąpieniu pewnych przesłanek.

Przykład

Pan Janek przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą, czynny podatnik VAT z uwagi na znikome dochody z usług masażu relaksacyjnego, opodatkowanych podatkiem VAT (z uwagi na dużą konkurencję) rozszerzył działalność i rozpoczął świadczenie wyłącznie usług fizjoterapii, które podlegają zwolnieniu z VAT.

 

Pan Janek zapomniał złożyć aktualizację do właściwego urzędu skarbowego (ze względu na miejsce zamieszkania) w celu wskazania, że od teraz wykonuje usługi wyłącznie zwolnione z VAT. Po 6 miesiącach (albo 2 kwartałach w zależności od okresów rozliczeniowych VAT) Pan Janek otrzymał decyzję z urzędu skarbowego wykreślającą go z rejestru czynnych podatników VAT, ale pozostawiającą go w rejestrze zwolnionych podatników VAT.

 

Dzieje się tak dlatego, że w deklaracjach VAT za poprzednie 6 miesięcy Pan Janek wykazywał wyłącznie sprzedaż zwolnioną z VAT, czyli usługi fizjoterapeutyczne. Stąd na mocy znowelizowanych przepisów ustawodawca z uwagi na brak aktualizacji dokonanej przez firmę Pana Janka mógł samoczynnie ją usunąć z rejestru czynnych podatników VAT, ale pozostawił w rejestrze podatników zwolnionych VAT.

 

Należy jednak podkreślić, jeżeli po wykreśleniu podmiotu dokonującego sprzedaż zwolnioną, podatnik zgłosi się do urzędu skarbowego i na podstawie posiadanych dokumentów wykaże, że jest to sytuacja przejściowa albo związana jest ze specyfiką danej branży (sezonowość, trend) wówczas nie będzie musiał składać aktualizacji o przywrócenie go do rejestru czynnych podatników VAT, gdyż urząd skarbowy dokona tego samoczynnie.

 

Postępowanie podatników przy utracie lub rezygnacji ze stosowania metody kasowej

 

Wraz z 2017 r. weszła kolejna zmiana w ustawie o VAT określająca moment obowiązkowego rozpoczęcia składania przez małych podatników deklaracji miesięcznych VAT, którzy utracili prawo do metody kasowej ze względu na przekroczenie limitu dla nich przewidzianego. Przypomnijmy, iż małym podatnikiem w 2017 r. będzie firma, w której łączna kwota sprzedaży za cały rok 2016 z wyłączeniem:

  1. importu usług,
  2. wewnątrz wspólnotowego nabycia towarów oraz włączeniem wartości otrzymanych zaliczek,

okazała się mniejsza niż kwota 1,2 mln euro, czyli 5.157.000 zł (przeliczona według średniego kursu NBP z 3 października 2016 r.). Moment obowiązkowego rozpoczęcia składania deklaracji VAT miesięcznych przedstawia poniższa tabela.

 

Konieczność rozpoczęcia składania comiesięcznych deklaracji VAT z tytułu rezygnacji z metody kasowej albo przekroczenia limitu małego podatnika VAT

 Moment przekroczenia limitu lub rezygnacji z  metody kasowej

 Od kiedy należy składać miesięczne deklaracje  VAT?

  • W pierwszym lub drugim miesiącu kwartału
  • Od pierwszego miesiąca w kwartale, w którym nastąpiło przekroczenie limitu lub rezygnacja ze stosowania metody kasowej.
  • W trzecim miesiącu kwartału
  • Od pierwszego miesiąca po kwartale, w którym nastąpiło przekroczenie limitu lub rezygnacja ze stosowania metody kasowej.

 

 

#Ikonto

Chcesz uzyskać dostęp do tego materiału?

Zarejestruj lub zaloguj się na portalu zafirmowani.pl i dołącz do społeczności firm!
Będziesz mógł promować swoją firmę i otrzymasz bezpłatny dostęp do:

Aplikacji księgowej online

Kontaktów z ekspertami, artykułów i materiałów video

Bazy edytowalnych dokumentów niezbędnych w firmie

Specjalnych ofert i rabatów

Chcesz mieć nieograniczony dostęp do wszystkich materiałów i funkcjonalności naszego portalu Zafirmowani.pl?

Załóż rachunek w Alior Banku i korzystaj ze wszystkich możliwości portalu!

Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane na Twoim urządzeniu. Dowiedz się, jak możesz zmienić te ustawienia i uzyskaj dodatkowe informacje o wykorzystaniu plików cookies