Ryzyka zwrotu dotacji unijnej

14.09.2016 Dotacje Unijne

Do najczęstszych przyczyn zwrotu środków unijnych lub ich niewypłacenia na podstawie umowy o dofinansowanie jest nieprzestrzeganie Prawa Zamówień Publicznych(PZP) lub zasady konkurencyjności, czyli inaczej mówiąc nieprawidłowe dokonanie wyboru dostawców usług, towarów bądź robót.

 

Strona prawna

 

Podstawowymi aktami prawnymi regulującymi kwestie związane ze stosowaniem procedur dotyczących zamówień publicznych są: ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych oraz dokument pn. Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 dostępny na stronie www.mir.gov.pl, zwany dalej Wytycznymi.

 

Podczas realizacji zamówień przy zakupie dostaw, usług i robót budowlanych w projekcie, wnioskodawca/beneficjent zobowiązuje się do stosowania przepisów o zamówieniach publicznych w takim zakresie, w jakim ustawa PZP ma zastosowanie do wnioskodawcy/beneficjenta i realizowanego projektu oraz do stosowania zaleceń zawartych w pkt. 6.5 wytycznych.

 

Wnioskodawca/beneficjent niebędący podmiotem zobowiązanym zgodnie z art. 3 ustawy PZP do jej stosowania, jak również wnioskodawca/beneficjent zwolniony z jej stosowania ze względu na wartość zamówienia nieprzekraczającą kwot określonych odpowiednio w art. 4 pkt. 8 oraz art. 11 ust. 8 ustawy PZP, celem wyłonienia wykonawcy na realizację zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa jest większa niż 50 tys. PLN netto tj. bez podatku od towarów i usług (VAT), zobowiązany jest do przeprowadzenia postępowania zgodnie z zasadą konkurencyjności opisaną w punktach 6.5.1. i 6.5.3. wytycznych.

 

Wnioskodawca/beneficjent niebędący podmiotem zobowiązanym zgodnie z art. 3 ustawy PZP do jej stosowania, jak również wnioskodawca/beneficjent zwolniony z jej stosowania ze względu na wartość zamówienia nieprzekraczającą kwot określonych odpowiednio w art. 4 pkt. 8 oraz art. 11 ust. 8 ustawy PZP, celem wyłonienia wykonawcy na realizację zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa jest równa lub mniejsza od 50 tys. PLN netto tj. bez podatku od towarów i usług (VAT).

 

Rozpoznanie rynku

 

W  celu pozyskania, porównania i wyboru najkorzystniejszej oferty rynkowej – wnioskodawca/beneficjent zobowiązany jest do przeprowadzenia stosownego rozpoznania rynku dostaw, usług lub robót budowlanych, przykładowo poprzez: bezpośrednie skierowanie zapytania ofertowego dotyczącego realizowanego zamówienia do potencjalnych oferentów; przeprowadzenie badania rynku poprzez analizę stron www lub drogą telefoniczną.

 

Wybór formy dokonania rozeznania rynku należy do wnioskodawcy/beneficjenta. W każdym przypadku wnioskodawca/beneficjent zobowiązany jest jednak do udokumentowania przeprowadzonej procedury, poprzez zgromadzenie i archiwizację dokumentacji (np. zapytania ofertowe, pisemne oferty, zrzuty ekranowe) lub sporządzenie stosownej notatki.

 

Efektem przeprowadzonej procedury rozeznania rynku powinno być porównanie minimum trzech ofert, chyba że w jej wyniku wnioskodawca/beneficjent nie pozyska wymaganej liczby ofert.

 

W przypadku wydatków o wartości powyżej 20 tys. PLN netto do 50 tys. PLN netto włącznie, tj. bez podatku od towarów i usług (VAT), oraz w przypadku zamówień publicznych, dla których nie stosuje się procedur wyboru wykonawcy, o których mowa w podrozdziale 6.5 Wytycznych, istnieje dodatkowo obowiązek upublicznienia zapytania ofertowego na stronie internetowej wnioskodawcy/beneficjenta lub innej powszechnie dostępnej stronie przeznaczonej do umieszczania zapytań ofertowych w celu wybrania najkorzystniejszej oferty.

 

Nieprawidłowe przeprowadzenie postępowania wiąże się niestety z utratą dotacji, dlatego też warto w ten proces zaangażować firmę zewnętrzną lub doradcę unijnego.

 

Więcej na ten temat dowiesz się z artykułu "Firma doradcza - konieczność czy wygoda?"

 

 

#Ikonto Biznes #Dotacje Unijne

Chcesz uzyskać dostęp do tego materiału?

Zarejestruj lub zaloguj się na portalu zafirmowani.pl i dołącz do społeczności firm!
Będziesz mógł promować swoją firmę i otrzymasz bezpłatny dostęp do:

Aplikacji księgowej online

Kontaktów z ekspertami, artykułów i materiałów video

Bazy edytowalnych dokumentów niezbędnych w firmie

Specjalnych ofert i rabatów

Chcesz mieć nieograniczony dostęp do wszystkich materiałów i funkcjonalności naszego portalu Zafirmowani.pl?

Załóż rachunek w Alior Banku i korzystaj ze wszystkich możliwości portalu!

Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane na Twoim urządzeniu. Dowiedz się, jak możesz zmienić te ustawienia i uzyskaj dodatkowe informacje o wykorzystaniu plików cookies