Ankieta - jaką formę prawną działalności wybrać

Przedsiębiorca rozpoczynający działalność gospodarczą często zastanawia się nad optymalną dla siebie formą prawną oraz formą księgowości swojego przedsiębiorstwa. Wybór może zależeć od kilku czynników np. branży, wymogów prawnych lub podatkowych czy skali rozwoju przedsiębiorstwa w przyszłości.


Czy wiesz już jaką formę prawną będzie miało Twoje przedsiębiorstwo?


Wypełnij krótką ankietę, która krok po kroku przeprowadzi Cię przez dostępne w polskim prawodawstwie formy prawne przedsiębiorstw i podpowie Ci jaką formę wybrać. W ankiecie, znajdziesz również informacje o rodzajach księgowości, a ponadto będziesz mógł oszacować roczne koszty podatkowe swojej działalności.

Rozpocznij Ankietę
krok 1/4

Jak chcesz prowadzić firmę?

Samodzielnie
Ze wspólnikiem
/wspólnikami
krok 2/4

Czy wybrałeś już rodzaj prowadzonej księgowości?

Nie
Książka przychodów i rozchodów (podatek liniowy lub progresywny)
Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych
Karta
podatkowa
Pełna
księgowość
krok 3/4

Wybierz najkorzystniejszą formę opodatkowania działalności gospodarczej

Oszacuj jaki podatek zapłacisz - uzupełnij poniższe pola:

0 zł Wybieram
0 zł Wybieram
0 zł Wybieram
0 zł Wybieram
0 zł Wybieram
krok 4/4

Czy Ty i Twoi wspólnicy wykonujecie wolny zawód?

Tak
Nie

Wynik

Sugerowana forma działalności:

Rodzaje spółek:

Jednoosobowa działalność gospodarcza

Co to jest? Indywidualną działalność gospodarczą może założyć tylko osoba fizyczna. Aby rozpocząć działalność gospodarczą, należy złożyć wniosek (formularz CEIDG-1) o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG). Wniosek składany jest elektronicznie (na stronie www.firma.gov.pl.) lub w formie papierowej, w urzędzie gminy.
Dowiedz się więcej:

Jak założyć? Indywidualną działalność gospodarczą może założyć tylko osoba fizyczna. Aby rozpocząć działalność gospodarczą, należy złożyć wniosek (formularz CEIDG-1) o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG). Wniosek składany jest elektronicznie (na stronie www.firma.gov.pl.) lub w formie papierowej, w urzędzie gminy.


Kto reprezentuje spółkę? Właściciel firmy ewentualnie ustanowieni przez niego pełnomocnicy.


Kto odpowiada za długi spółki? Za zobowiązania jednoosobowej działalności gospodarczej odpowiada właściciel całym swoim majątkiem.


Spółka jawna

Co to jest? Handlowa spółka osobowa. Nie posiada osobowości prawnej, jednak może we własnym imieniu nabywać prawa, w tym własność nieruchomości i inne prawa rzeczowe, zaciągać zobowiązania, pozywać i być pozywana.


Jak założyć? Spółka jawna powstaje z chwilą wpisu do KRS. Umowę spółki można zawrzeć w zwykłej formie pisemnej lub w formie elektronicznej – przy pomocy wzorca umowy.

Umowa spółki jawnej powinna zawierać: 1) firmę i siedzibę spółki, 2) określenie wkładów wnoszonych przez każdego wspólnika i ich wartość, 3) przedmiot działalności spółki oraz 4) czas trwania spółki, jeżeli jest oznaczony.

Nie jest wymagane wniesienie kapitału zakładowego.

Wspólnikami spółki jawnej mogą być osoby fizyczne i prawne, jak również tzw. ułomne osoby prawne (czyli np. inna spółka jawna).


Kto reprezentuje spółkę? Spółkę jawną reprezentują wspólnicy lub powołani przez nich prokurenci.


Kto odpowiada za długi spółki? Za zobowiązania spółki odpowiada przede wszystkim sama spółka, ale również solidarnie ze spółką wszyscy jej wspólnicy. Odpowiedzialność wspólników jest subsydiarna, co oznacza, że zanim wierzyciel rozpocznie egzekucję z majątku spółki, powinien próbować wyegzekwować należność od samej spółki.

Spółka z o.o.

Co to jest? Handlowa spółka kapitałowa. Posiada osobowość prawną.


Jak założyć? Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością powstaje z chwilą wpisu do KRS. Umowę spółki należy zawrzeć w formie aktu notarialnego lub w formie elektronicznej – przy pomocy wzorca umowy.

Umowa spółki z ograniczoną odpowiedzialnością powinna zawierać: 1) firmę i siedzibę spółki, 2) przedmiot działalności spółki, 3) czas trwania spółki, jeżeli jest oznaczony, 4) wysokość kapitału zakładowego, 5) czy wspólnik może mieć więcej niż jeden udział, 6) liczbę i wartość nominalną udziałów objętych przez poszczególnych wspólników.
Możliwe jest założenie spółki przez jednego wspólnika, którym nie może być inna jednoosobowa spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

Konieczne jest wniesienie kapitału zakładowego w wysokości nie mniejszej niż 5 000 zł.

Wspólnikami spółki z ograniczoną odpowiedzialnością mogą być osoby fizyczne i prawne, jak również tzw. ułomne osoby prawne (czyli np. inna spółka z ograniczoną odpowiedzialnością).

Z chwilą podpisania umowy spółki powstaje spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji, która nie posiada osobowości prawnej, jednak może we własnym imieniu nabywać prawa, w tym własność nieruchomości i inne prawa rzeczowe, zaciągać zobowiązania, pozywać i być pozywana.


Kto reprezentuje spółkę? Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością reprezentuje zarząd, który składa się z jednego albo większej liczby członków. Możliwe jest też reprezentacja przez prokurentów powołanych uchwałą zarządu.
Dowiedz się więcej:


Kto odpowiada za długi spółki? Za zobowiązania spółki odpowiada wyłącznie sama spółka. Odpowiedzialność wspólników jest wyłączona. W określonych przypadkach za zobowiązania spółki mogą odpowiadać członkowie zarządu.


Spółka cywilna

Co to jest? Spółka cywilna należy do najczęstszych form prowadzenia działalności gospodarczej przez przedsiębiorców. Spółka cywilna jest umownym stosunkiem cywilnoprawnym, umową, w której wspólnicy zobowiązują się do dążenia do osiągnięcia wspólnego celu gospodarczego poprzez określone działanie, w szczególności poprzez wniesienie wkładów. Wspólny cel gospodarczy najczęściej oznacza uzyskanie korzyści gospodarczych, materialnych – słowem: zysku.


Jak założyć? Spółka cywilna jest podmiotem gospodarczym zawiązywanym przez wspólników, z których każdy zobowiązany jest do prowadzenia indywidualnej działalności gospodarczej. Oznacza to, że każdy ze wspólników musi dokonać rejestracji swojej działalności gospodarczej w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) jeszcze przed podjęciem działalności w ramach spółki.
Dowiedz się więcej:

Następnie wspólnicy zawierają umowę spółki w formie pisemnej i z nią zgłaszają się do:
  • GUS celem uzyskania numeru REGON spółki,
  • urzędu skarbowego celem zgłoszenia identyfikacyjnego i uzyskania NIP spółki oraz złożenia deklaracji i zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych (PCC).
Jeżeli spółka będzie rozliczała się z VAT należy również dokonać zgłoszenia rejestracyjnego do podatku VAT we właściwym urzędzie skarbowym.

Zgłoszenia do ZUS dokonuje każdy ze wspólników osobno .


Kto reprezentuje spółkę? Wspólnicy.


Kto odpowiada za długi spółki? Podmiotem wszelkich praw i obowiązków w związku z działalnością spółki cywilnej są sami wspólnicy, a nie spółka (wspólnicy są solidarnie odpowiedzialni za zobowiązania powstałe w związku z działalnością spółki).


Spółka partnerska

Co to jest? Handlowa spółka osobowa. Nie posiada osobowości prawnej, jednak może we własnym imieniu nabywać prawa, w tym własność nieruchomości i inne prawa rzeczowe, zaciągać zobowiązania, pozywać i być pozywana.


Jak założyć? Spółka partnerska powstaje z chwilą wpisu do KRS. Umowę spółki można zawrzeć w zwykłej formie pisemnej.

Umowa spółki partnerskiej powinna zawierać: 1) firmę i siedzibę spółki, 2) określenie wkładów wnoszonych przez każdego wspólnika i ich wartość, 3) przedmiot działalności spółki, 4) czas trwania spółki, jeżeli jest oznaczony, 5) określenie wolnego zawodu wykonywanego przez partnerów w ramach spółki, 6) nazwiska i imiona partnerów, którzy ponoszą nieograniczoną odpowiedzialność za zobowiązania spółki, 7) w przypadku gdy spółkę reprezentują tylko niektórzy partnerzy, nazwiska i imiona tych partnerów.

Nie jest wymagane wniesienie kapitału zakładowego.

Wspólnikami spółki jawnej mogą być wyłącznie osoby fizyczne, uprawnione do wykonywania następujących zawodów: adwokata, aptekarza, architekta, inżyniera budownictwa, biegłego rewidenta, brokera ubezpieczeniowego, doradcy podatkowego, maklera papierów wartościowych, doradcy inwestycyjnego, księgowego, lekarza, lekarza dentysty, lekarza weterynarii, notariusza, pielęgniarki, położnej, radcy prawnego, rzecznika patentowego, rzeczoznawcy majątkowego i tłumacza przysięgłego.


Kto reprezentuje spółkę? Spółkę partnerską reprezentują wspólnicy, przy czym możliwe jest pozbawienie prawa reprezentacji jednego ze wspólników mocą uchwały pozostałych.

W spółce partnerskiej może być powołany zarząd, który działa na takich samych zasadach jak w spółce z o.o.

Poza tym – jak każda spółka wpisana do KRS – w imieniu spółki partnerskiej mogą działać powołani przez partnerów lub zarząd prokurenci.


Kto odpowiada za długi spółki? Partner nie ponosi odpowiedzialności za zobowiązania spółki powstałe w związku z wykonywaniem przez pozostałych partnerów wolnego zawodu w spółce, jak również za zobowiązania spółki będące następstwem działań lub zaniechań osób zatrudnionych przez spółki na podstawie umowy o pracę lub innego stosunku prawnego, które podlegały kierownictwu innego partnera przy świadczeniu usług związanych z przedmiotem działalności spółki. Innymi słowy, każdy partner odpowiada za długi spółki powstałe z własnych działań, jak również z działań osób sobie podległych.
Partnerzy w umowie spółki mogą zastrzec, że jeden albo większa liczba partnerów godzą się na ponoszenie odpowiedzialności tak jak wspólnik spółki jawnej, czyli bez ograniczeń, lecz subsydiarnie, co oznacza, że zanim wierzyciel rozpocznie egzekucję z majątku spółki, powinien próbować wyegzekwować należność od samej spółki.


Spółka komandytowa

Co to jest? Handlowa spółka osobowa. Nie posiada osobowości prawnej, jednak może we własnym imieniu nabywać prawa, w tym własność nieruchomości i inne prawa rzeczowe, zaciągać zobowiązania, pozywać i być pozywana.


Jak założyć? Spółka komandytowa powstaje z chwilą wpisu do KRS. Umowę spółki należy zawrzeć w formie aktu notarialnego lub w formie elektronicznej – przy pomocy wzorca umowy.

Umowa spółki komandytowej powinna zawierać: 1) firmę i siedzibę spółki, 2) określenie wkładów wnoszonych przez każdego wspólnika i ich wartość, 3) przedmiot działalności spółki, 4) czas trwania spółki, jeżeli jest oznaczony, 5) oznaczony kwotowo zakres odpowiedzialności każdego komandytariusza wobec wierzycieli (sumę komandytową).

Nie jest wymagane wniesienie kapitału zakładowego.

Wspólnikami spółki komandytowej mogą być osoby fizyczne i prawne, jak również tzw. ułomne osoby prawne (czyli np. inna spółka komandytowa).


Kto reprezentuje spółkę? Spółkę komandytową reprezentują komplementariusze, tj. wspólnicy ponoszący odpowiedzialność za zobowiązania spółki całym swoim majątkiem. Spółka komandytowa może też być reprezentowana przez prokurentów powołanych przez komplementariuszy.


Kto odpowiada za długi spółki? Za zobowiązania spółki odpowiada przede wszystkim sama spółka, ale również wszyscy jej wspólnicy, przy czym komplementariusze odpowiadają całym swoim majątkiem, a komandytariusze tylko do wysokości sumy komandytowej.

Odpowiedzialność komplementariuszy jest subsydiarna, co oznacza, że zanim wierzyciel rozpocznie egzekucję z majątku spółki, powinien próbować wyegzekwować należność od samej spółki.

Komandytariusz jest wolny od odpowiedzialności w granicach wartości wkładu wniesionego do spółki. W praktyce najczęściej suma komandytowa równa jest wartości wniesionego wkładu, co oznacza, że komandytariusz nie ponosi odpowiedzialności za długi spółki.


Spółka komandytowo - akcyjna

Co to jest? Handlowa spółka osobowa. Nie posiada osobowości prawnej, jednak może we własnym imieniu nabywać prawa, w tym własność nieruchomości i inne prawa rzeczowe, zaciągać zobowiązania, pozywać i być pozywana.


Jak założyć? Spółka komandytowo - akcyjna powstaje z chwilą wpisu do KRS. Umowę spółki (statut) należy zawrzeć w formie aktu notarialnego.

Umowa spółki komandytowo – akcyjnej powinna zawierać: 1) firmę i siedzibę spółki, 2) przedmiot działalności spółki, 3) czas trwania spółki, jeżeli jest oznaczony, 4) oznaczenie wkładów wnoszonych przez każdego komplementariusza oraz ich wartość, 5) wysokość kapitału zakładowego, sposób jego zebrania, wartość nominalną akcji i ich liczbę ze wskazaniem, czy akcje są imienne, czy na okaziciela, 6) liczbę akcji poszczególnych rodzajów i związane z nimi uprawnienia, jeżeli mają być wprowadzone akcje różnych rodzajów, 7) nazwiska i imiona albo firmy (nazwy) komplementariuszy oraz ich siedziby, adresy albo adresy do doręczeń, 8) organizację walnego zgromadzenia i rady nadzorczej, jeżeli ustawa lub statut przewiduje ustanowienie rady nadzorczej.

Konieczne jest wniesienie kapitału zakładowego w wysokości 50 000 zł.

Wspólnikami spółki komandytowo - akcyjnej mogą być osoby fizyczne i prawne, jak również tzw. ułomne osoby prawne (czyli np. inna spółka komandytowo - akcyjna).


Kto reprezentuje spółkę? Spółkę komandytowo - akcyjną reprezentują komplementariusze, tj. wspólnicy ponoszący odpowiedzialność za zobowiązania spółki całym swoim majątkiem, o ile nie zostali pozbawieni wyrokiem sądu, postanowieniami statutu lub uchwałą wszystkich komplementariuszy prawa zarządu. Spółka komandytowo-akcyjna może być również reprezentowana przez prokurentów powołanych przez komplementariuszy.


Kto odpowiada za długi spółki? Za zobowiązania spółki odpowiada przede wszystkim sama spółka, ale również jej wspólnicy będący komplementariuszami. Odpowiedzialność akcjonariuszy jest wyłączona.

Odpowiedzialność komplementariuszy jest subsydiarna, co oznacza, że zanim wierzyciel rozpocznie egzekucję z majątku spółki, powinien próbować wyegzekwować należność od samej spółki.


Spółka akcyjna

Co to jest? Handlowa spółka kapitałowa. Posiada osobowość prawną.


Jak założyć? Spółka akcyjna powstaje z chwilą wpisu do KRS. Umowę spółki (statut) należy zawrzeć w formie aktu notarialnego.

Umowa spółki akcyjnej powinna zawierać: 1) firmę i siedzibę spółki, 2) przedmiot działalności spółki, 3) czas trwania spółki, jeżeli jest oznaczony, 4) wysokość kapitału zakładowego oraz kwotę wpłaconą przed zarejestrowaniem na pokrycie kapitału zakładowego, 5) wartość nominalną akcji i ich liczbę ze wskazaniem, czy akcje są imienne, czy na okaziciela, 6) liczbę akcji poszczególnych rodzajów i związane z nimi uprawnienia, jeżeli mają być wprowadzone akcje różnych rodzajów, 7) nazwiska i imiona albo firmy (nazwy) założycieli, 8) liczbę członków zarządu i rady nadzorczej albo co najmniej minimalną lub maksymalną liczbę członków tych organów oraz podmiot uprawniony do ustalenia składu zarządu lub rady nadzorczej, 9) pismo do ogłoszeń, jeżeli spółka zamierza dokonywać ogłoszeń również poza Monitorem Sądowym i Gospodarczym.
Możliwe jest założenie spółki przez jednego wspólnika, którym nie może być jednoosobowa spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

Konieczne jest wniesienie kapitału zakładowego w wysokości 100 000 zł.

Wspólnikami (akcjonariuszami) spółki akcyjnej mogą być osoby fizyczne i prawne, jak również tzw. ułomne osoby prawne (czyli np. inna spółka akcyjna).

Z chwilą wszystkich akcji powstaje spółka akcyjna w organizacji, która nie posiada osobowości prawnej, jednak może we własnym imieniu nabywać prawa, w tym własność nieruchomości i inne prawa rzeczowe, zaciągać zobowiązania, pozywać i być pozywana.


Kto reprezentuje spółkę? Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością reprezentuje zarząd, który składa się z jednego albo większej liczby członków oraz opcjonalnie – powołani przez zarząd prokurenci.


Kto odpowiada za długi spółki? Za zobowiązania spółki odpowiada wyłącznie sama spółka. Odpowiedzialność wspólników (akcjonariuszy) jest wyłączona.


Wyślij wynik Twojej ankiety

Chcesz uzyskać dostęp do tego materiału?

Zarejestruj lub zaloguj się na portalu zafirmowani.pl i dołącz do społeczności firm!
Będziesz mógł promować swoją firmę i otrzymasz bezpłatny dostęp do:

Aplikacji księgowej online

Kontaktów z ekspertami, artykułów i materiałów video

Bazy edytowalnych dokumentów niezbędnych w firmie

Specjalnych ofert i rabatów

Chcesz mieć nieograniczony dostęp do wszystkich materiałów i funkcjonalności naszego portalu Zafirmowani.pl?

Załóż rachunek w Alior Banku i korzystaj ze wszystkich możliwości portalu!

Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane na Twoim urządzeniu. Dowiedz się, jak możesz zmienić te ustawienia i uzyskaj dodatkowe informacje o wykorzystaniu plików cookies