Sklep z alkoholem? Koniecznie z zezwoleniem

19.06.2017 Prowadzenie działalności
Ekspert
Anna Bagińska radca prawny
firma: Inicjatywa Mikro sp. z o.o.

Napisz do eksperta
Anna Bagińska

Określ temat i opisz czego chcesz dowiedzieć się od eksperta.
Odpowiedź zostanie wysłana na Twój adres e-mail.

 
 

Właściciel małej firmy, który zamierza handlować wyrobami alkoholowymi powinien mieć podstawową wiedzę z zakresu podatku akcyzowego oraz zezwoleń jakie trzeba uzyskać aby taki handel prowadzić.

Co to jest podatek akcyzowy?  

 

Ustawa o podatku akcyzowym zawiera zasady opodatkowania tzw. wyrobów akcyzowych oraz samochodów osobowych. W ustawie tej określona jest również organizacja obrotu wyrobami akcyzowymi  i kwestie oznaczania znakami akcyzy. Podatek akcyzowy jest podatkiem pośrednim, nie ma charakteru powszechnego, co oznacza, że jest on nałożony tylko na wybrane kategorie produktów.

 

Co to są wyroby akcyzowe?

 

Wyroby akcyzowe, czyli te opodatkowane podatkiem akcyzowym, to wyroby energetyczne, energia elektryczna, napoje alkoholowe (piwo otrzymywane ze słodu, wino ze świeżych winogron, włącznie z winami wzmocnionymi, wermut i pozostałe wina ze świeżych winogron aromatyzowane roślinami lub substancjami aromatycznymi, pozostałe napoje fermentowane np. cydr miód pitny, mieszanki napojów fermentowanych oraz mieszanki napojów fermentowanych i napojów bezalkoholowych, alkohol etylowy nieskażony o objętościowej mocy alkoholu 80% obj. mniejszej lub większej, alkohol etylowy i pozostałe wyroby alkoholowe, o dowolnej mocy, wódki, likiery i pozostałe napoje spirytusowe), wyroby tytoniowe oraz susz tytoniowy, wyroby węglowe oraz wyroby gazowe.

 

Gdzie i kiedy należy uzyskać zezwolenie na sprzedaż alkoholu ?

 

Sprzedaż napojów alkoholowych może być prowadzona tylko na podstawie zezwolenia wydanego przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta właściwego ze względu na lokalizację punktu sprzedaży. Zezwolenie wydaje się na podstawie wniosku przedsiębiorcy oraz jest przyznawane oddzielnie na poszczególne rodzaje napojów alkoholowych:

 

Samo złożenie wniosku nie jest wystarczające aby rozpocząć prowadzenie sklepu ze sprzedażą alkoholu. Organ wydający zezwolenie musi uzyskać pozytywną opinię gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych o zgodności lokalizacji proponowanego punktu sprzedaży z uchwałą rady gminy określającą liczbę punktów sprzedaży napojów alkoholowych oraz zasady usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.

 

Co powinien zawierać wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu:

 

Wniosek o wydanie zezwolenia musi zawierać:

1)  oznaczenie rodzaju zezwolenia;

2)  oznaczenie przedsiębiorcy, jego siedzibę i adres, w przypadku ustanowienia pełnomocników ich imiona, nazwiska i adres zamieszkania;

3)  numer w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym, o ile przedsiębiorca taki numer posiada, oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP);

4)  przedmiot działalności gospodarczej;

5)  adres punktu sprzedaży;

6)  adres punktu składowania napojów alkoholowych (magazynu dystrybucyjnego).

 

Do wniosku o wydanie zezwolenia należy dołączyć następujące dokumenty:

1)  dokument potwierdzający tytuł prawny wnioskodawcy do lokalu stanowiącego punkt sprzedaży napojów alkoholowych;

2)  zgodę właściciela, użytkownika, zarządcy lub administratora budynku, jeżeli punkt sprzedaży będzie zlokalizowany w budynku mieszkalnym wielorodzinnym;

3)  decyzję właściwego państwowego inspektora sanitarnego

4) dowód uiszczenia opłaty w wysokości:

ważne
Uwaga: na każdy punkt przedsiębiorca musi uzyskać osobne zezwolenie!

Zezwolenie na sprzedaż alkoholu wydaje się na czas oznaczony, nie krótszy niż 4 lata, a w przypadku sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży - nie krótszy niż 2 lata.

 

Organ zezwalający może cofnąć zezwolenie gdy właściciel punktu sprzedażowego nie przestrzega zasad sprzedaży napojów alkoholowych, a w szczególności sprzedaje napoje alkoholowe osobom nieletnim, nietrzeźwym, na kredyt lub pod zastaw.

 

Kolejnymi czynnikami, które mogą spowodować cofnięcie zezwolenia są występujące co najmniej dwukrotnie w okresie 6 miesięcy, w miejscu sprzedaży lub najbliższej okolicy, zakłócania porządku publicznego w związku ze sprzedażą napojów alkoholowych przez dany punkt sprzedaży, gdy Przedsiębiorca nie powiadomi o tym odpowiednich służb porządkowych, jak również wprowadzenie do obrotu i sprzedaży alkoholu, który pochodzi z nielegalnego i nieudokumentowanego źródła.

 

Właściciel sklepu, któremu cofnięto zezwolenie, może wystąpić z wnioskiem o ponowne wydanie zezwolenia nie wcześniej niż po upływie 3 lat od dnia wydania decyzji o jego cofnięciu.

 

Kiedy wygasa zezwolenie na prowadzenie sklepu z alkoholem?

 

Zezwolenie na prowadzenie sklepu z alkoholem wygasa w przypadku  likwidacji sklepu, upływu  terminu ważności wydanego zezwolenia, w razie zmiany produktów i rodzaju sprzedaży usług, zmiany w składzie personalnym spółek cywilnych, w razie braku uiszczenia stosownych opłat.

ważne
Zmiana wspólników spółki cywilnej oznacza automatyczne wygaśnięcie nadanego zezwolenia

 

Jakie szczególne przepisy określają zakładanie  obrót takimi wyrobami?

 

Głównym aktem prawa wspólnotowego w zakresie podatku akcyzowego w Unii Europejskiej jest dyrektywa Rady nr 2008/118/WE.

 

Natomiast podstawowymi aktami prawnymi regulującymi podatek akcyzowy w Polsce są:

 

Najważniejszą regulacją dotyczące zakładania sklepów z alkoholem, reklamy, zezwoleń jest


Podatek akcyzowy stanowi dochód budżetu państwa; średniorocznie wartość akcyzy stanowi ponad 20 % wszystkich dochodów budżetowych państwa.

 


 

 

#Ikonto Biznes

Chcesz uzyskać dostęp do tego materiału?

Zarejestruj lub zaloguj się na portalu zafirmowani.pl i dołącz do społeczności firm!
Będziesz mógł promować swoją firmę i otrzymasz bezpłatny dostęp do:

Aplikacji księgowej online

Kontaktów z ekspertami, artykułów i materiałów video

Bazy edytowalnych dokumentów niezbędnych w firmie

Specjalnych ofert i rabatów

Chcesz mieć nieograniczony dostęp do wszystkich materiałów i funkcjonalności naszego portalu Zafirmowani.pl?

Załóż rachunek w Alior Banku i korzystaj ze wszystkich możliwości portalu!

Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane na Twoim urządzeniu. Dowiedz się, jak możesz zmienić te ustawienia i uzyskaj dodatkowe informacje o wykorzystaniu plików cookies