Jak uzyskać interpretacje podatkową?

12.08.2019 Prowadzenie działalności
Oceń 5.00/5 (1)

Przedsiębiorcy w obliczu skomplikowania przepisów podatkowych coraz częściej sięgają po poradę podatkową, w formie interpretacji indywidualnej, w konkretnej sytuacji podatkowej. Otrzymanie interpretacji indywidualnej jest o tyle istotne, że pokazuje podatnikowi rozwiązanie podatkowe jego problemu.

Kto wydaje interpretacje?

 

Począwszy od 1 marca 2017r. przyjmowanie wniosków, a co za tym idzie wydawanie interpretacji podatkowych dokonuje Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej (KIS), jako wyspecjalizowany organ Krajowej Administracji Podatkowej.

 

Kto może złożyć wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej?

 

Osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki nieposiadające osobowości prawnej.

 

Gdzie należy wysyłać wnioski?

 

Wszystkie wnioski oraz inną korespondencję związaną z wydawanymi interpretacjami indywidualnymi należy kierować do Krajowej Informacji Skarbowej zwanej dalej KIS na adres:

ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała lub drogą elektroniczną przez e-PUAP.

 

Jaki jest koszt złożenia wniosku?

 

Uzyskania interpretacji indywidualnej to koszt 40 zł za ustalenie jednego stanu faktycznego lub ewentualnego zdarzenia przyszłego. W przypadku przedstawienia kilka kilku stanów faktycznych lub zdarzeń przyszłych opłatę należy opłatę mnoży się odpowiednio. W przypadku składania wniosku wspólnego opłatę należy pomnożyć przez ilość podmiotów występujących z wnioskiem. Opłaty należy dokonać na rachunek bankowy KIS nr 25 1010 1212 0064 6422 3100 0000. W tytule należy wpisać „za wydanie interpretacji indywidualnej” oraz umieścić dane identyfikacyjne osoby lub firmy składającej wniosek np. NIP/PESEL.

Stan faktyczny a zdarzenie przyszłe

 

Przez stan faktyczny należy rozumieć opis zdarzenia, które już miało miejsce. Z kolei przez zdarzenie przyszłe należy rozumieć zdarzenie, które wydarzy się po złożeniu wniosku.

 

Wzory wniosków

 

Krajowa Administracja Skarbowa umieszcza na swojej stronie internetowej wzoru wniosków o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązujące od 01.03.2017r.:

Wzory wniosków interaktywnych do wysłania drogą elektroniczną można znaleźć po zalogowaniu się na profil zaufany e-PUAP.

Złożenie wniosku ORD-IN

 

W przypadku składania wniosków drogą pocztową należy:

 

W przypadku składania wniosków drogą elektroniczną należy:

 

Jeżeli wniosek składany jest przez pełnomocnika, należy załączyć oryginał lub notarialnie poświadczony, lub uwierzytelniony przez adwokata, radcę prawnego lub doradcę podatkowego odpis spełniający wymogi określone w rozdziale 3a działu IV ustawy – Ordynacja podatkowa (formularz PPD-1 lub PPS-1) oraz potwierdzenie przelewu opłaty skarbowej od tego pełnomocnictwa w kwocie 17 zł na konto Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej, Plac Ratuszowy 1, 43-300 Bielsko-Biała na konto nr 86 1240 6960 2735 0555 5555 5555. Bardzo ważną kwestią w przypadku wysyłki drogą elektroniczną jest podanie pełnego adresu e-PUAP bowiem podanie niepełnej nazwy lub nieprawidłowej będzie skutkowało niemożliwością elektronicznego przesłania odpowiedzi na wniosek.

 

Złożenie wniosku ORD-WS

 

W przypadku składnia wniosku wspólnego ORD-WS obowiązują te same zasady a ponadto wniosek ORD-WS wypełniają wspólnie kontrahenci bowiem składają wniosek wspólny o wydanie interpretacji indywidualnej. Do wniosku wspólnego ORD-WS należy dołączyć tyle załączników ORD-WS/B, ilu jest uczestników postępowania niebędących stroną (każdy uczestnik zainteresowany uzyskaniem interpretacji oprócz podmiotu wskazanego w części B wniosku ORD-WS wypełnia osobny załącznik).

 

Ponadto należy pamiętać, że w przypadku wniosków ORD-WS korespondencja w trakcie postępowania będzie kierowana do podmiotu, który został wskazany jako strona w części B formularza ORD-WS. Z kolei pozostali uczestnicy postępowania otrzymają odpis interpretacji lub postanowienia.

 

Zbyt mało miejsca na opisanie pełnej sytuacji podatnika

 

Jeżeli zdarzy się sytuacja, że podatnik nie może zmieścić opisu stanu faktycznego lub kilku stanów faktycznych (ewentualnie zdarzeń przyszłych) i potrzebuje więcej miejsca na opisanie zdarzenia, którego wniosek dotyczy lub na przedstawienie swojego stanowiska może skorzystać z załączników ORD-IN/A lub ORD-WS/A dostępnych w e-PUAP lub w przypadku wysyłki pocztą na stronach:

 

Ile trwa wydanie interpretacji indywidualnej?

 

Termin na wydanie interpretacji indywidualnej wynosi 3 miesiące, ale jeżeli podatnik otrzyma wezwanie do uzupełnienia wniosku, wówczas termin ten może ulec wydłużeniu.

 

Jak złożyć odwołanie od otrzymanej decyzji?

 

W sytuacji, gdy przedsiębiorca zamiast interpretacji otrzymał postanowienie, z którym notabene się nie zgadza, ma możliwość złożyć zażalenie w ciągu 7 dni kalendarzowych albo w przypadku postanowienia o pozostawienia wniosku bez rozpatrzenie złożyć ponownie kompletny wniosek. Jeżeli natomiast przedsiębiorca nie zgadza się z wydaną interpretacją, to ma 30 dni kalendarzowych na złożenie skargi do wojewódzkiego sądu administracyjnego. Należy także pamiętać, że zażalenie, jak i skargę do sądu należy przesłać także na ww. adres KIS.

 

Zastosowanie się do interpretacji indywidualnej

 

Przedsiębiorca, który otrzymał interpretacje indywidualną nie ma obowiązku zastosowania się do niej tylko dobrowolność. Może natomiast podjąć inne działania zgodnie z polskim prawem podatkowym, jednakże w przypadku zastosowania się do wydanej interpretacji (przed jej zmianą lub uchyleniem przez Sąd) nie będzie mogła danemu przedsiębiorcy zaszkodzić. Oznacza to po prostu, że organ podatkowy nawet jeśli nie uwzględni wydanej interpretacji w swoim rozstrzygnięciu to przedsiębiorca nie zostanie pociągnięty do odpowiedzialności karnej skarbowej jak również nie będą naliczone odsetki za zwłokę. Ponadto przedsiębiorca zostanie zwolniony z obowiązku zapłaty podatku, jeżeli zobowiązanie nie zostało prawidłowo wykonane w wyniku zastosowania się do interpretacji indywidualnej, a skutki podatkowe związane ze zdarzeniem miały miejsce po doręczeniu interpretacji. Powyższa ochrona będzie obejmowała skutki podatkowe zdarzeń mających miejsce do końca okresu rozliczeniowego, w którym doręczono rozstrzygnięcie zmieniające lub uchylające interpretację.

 

Warto również podkreślić, że w sytuacji gdy przedsiębiorca szukający rozwiązania swojego problemu podatkowego będzie Z kolei inny przedsiębiorca, posiłkujący się posiłkować się rozwiązaniem zawartym w interpretacją interpretacji indywidualnej o zbliżonym stanie faktycznym wydanej dla innego podatnika, wówczas musi pamiętać, musi on pamiętać, że nie ma gwarancji, iż będzie ona w 100% odpowiednia dla jego firmy (nawet w sytuacji, gdy okoliczności zawarte w interpretacji indywidualnej niewydanej dla tego podmiotu będą bardzo zbliżone do jego sytuacji w firmie). firmy bowiem interpretacja Interpretacja indywidualna ma charakter indywidualnyjest bowiem przeznaczona dla podmiotu, który złożył wniosek o jej wydanie  (poza interpretacjami ogólnymi, gdzie w sytuacji ich zastosowaniae ich nie mogą może one zaszkodzić przedsiębiorcy). Dlatego najlepszym sposobem w sytuacji wątpliwości przedsiębiorcy wobec zastosowania przepisów prawa podatkowego będzie złożenie przez niego wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej / wspólnej dla wobec zaistnienia konkretnego stanu faktycznego / zdarzenia przyszłego dla w danej jego firmy firmie lub w kilku firmachfirm.

 

Na koniec należy zaznaczyć, iż podatnik może jeszcze skorzystać z ostatnio wprowadzonej nowości tzw. instytucji utrwalonej praktyki interpretacyjnej stanowiącej swoistą ochronę
w przypadku zastosowania się podatnika do kilku interpretacji indywidualnych wskazujących utrwaloną linię orzeczniczą.

 

Krzysztof Ulicki, główny księgowy, Dominus Grupa Doradcza sp. z o.o.

Chcesz uzyskać dostęp do tego materiału?

Zarejestruj lub zaloguj się na portalu zafirmowani.pl i dołącz do społeczności firm!
Będziesz mógł promować swoją firmę i otrzymasz bezpłatny dostęp do:

Aplikacji księgowej online

Kontaktów z ekspertami, artykułów i materiałów video

Bazy edytowalnych dokumentów niezbędnych w firmie

Specjalnych ofert i rabatów

Chcesz mieć nieograniczony dostęp do wszystkich materiałów i funkcjonalności naszego portalu Zafirmowani.pl?

Załóż rachunek w Alior Banku i korzystaj ze wszystkich możliwości portalu!

Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane na Twoim urządzeniu. Dowiedz się, jak możesz zmienić te ustawienia i uzyskaj dodatkowe informacje o wykorzystaniu plików cookies