Czym jest sponsoring i jak go rozliczyć?

22.09.2017 Podatki
Oceń 5.00/5 (3)
Ekspert
Krzysztof Ulicki główny księgowy
firma: DOMINUS GRUPA DORADCZA SP. Z O.O.

Napisz do eksperta
Krzysztof Ulicki

DOMINUS GRUPA DORADCZA SP. Z O.O.

Określ temat i opisz czego chcesz dowiedzieć się od eksperta.
Odpowiedź zostanie wysłana na Twój adres e-mail.

 
 

Wraz z rozwojem gospodarczym Polski nastąpił rozkwit różnego rodzaju działalności gospodarczych. Wzrastająca ilość firm świadczących różnorodne usługi oraz sprzedające towary przyczyniła się do rozwoju wszelakich form reklamy i reprezentacji jako narzędzia ułatwiającego rozpoznawalność marki w otoczeniu, ale i rozpowszechnienie oferowanego produktu na aktualnych i nowo zdobywanych rynkach. Jednym z coraz bardziej popularnych narzędzi marketingu stosowanych przez polskie firmy jest sponsoring. Warto zatem wiedzieć na jakich zasadach można go zastosować we własnej firmie i jak rozliczyć podatkowo.

Czym jest sponsoring?

 

Na próżno szukać definicji tej formy reklamy w różnych ustawach, jednak stosowanie jej od wielu lat przez liczne firmy ukształtowało jej istotę i zasady funkcjonowania oraz zainicjowało powstanie wielu linii orzeczniczych w tym zakresie. Dla omówienia fundamentów sponsoringu w pierwszej kolejności należy rozróżnić podmioty w nim uczestniczące:

 1. sponsor – podmiot przekazujący określone świadczenie, jest nim na ogół firma, ale może nim być m.in. fundacja, klub, stowarzyszenie, osoba fizyczna, inne podmioty,
 2. sponsorowany – podmiot, na rzecz którego sponsor przekazuje określone świadczenie, może nim być firma, fundacja, kluby, stowarzyszenia, inne podmioty.

Znając podmioty uczestniczące w sponsoringu jego istotę można określić jako przekazanie przez sponsora albo określonej kwoty pieniędzy bądź towaru lub usługi na rzecz podmiotu sponsorowanego, z kolei ten ostatni (zgodnie z zawartą umową) w zamian jest zobligowany do reklamy marki, wizerunku i produktów sponsora a także samej akcji sponsorowanej w określony w umowie sposób.

Wzajemność świadczenia jako fundament sponsoringu

 

Bardzo istotną cechą sponsoringu jest wzajemność świadczenia pomiędzy sponsorem a sponsorowanym. Obie strony sponsoringu wykonują wobec siebie określone w umowie czynności, przy czym jedna strona wykonuje czynności reklamy a druga w zamian za to czynności przekazania określonego świadczenia.

 

Jest to podstawa kwalifikacji danej umowy jako umowy sponsoringu, ponieważ jednostronne otrzymanie świadczenia lub rzeczy kwalifikuje się jako darowiznę, co wyklucza zaistnienie w tym wypadku formuły sponsoringu.

 

Powyższe wnioski zawiera m.in. stanowisko Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej z 9 stycznia 2017r. o sygn. 1462 IPPP1.4512.940.2016.1.JL oraz Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej z 21 marca 2016r. o sygn. IPPB4/4511-280/16-2/JK.

 

Zasady sponsoringu

 

Jak już wyżej wspomniano, formuła sponsoringu została ukształtowana w toku rozwoju firm i stosowanych przez nich form reklamy. Sponsoring polega na wykonaniu wzajemnego świadczenia przez sponsora i sponsorowanego.

 

Dla sformalizowania i zabezpieczenia interesów obu stron warto dookreślić jego warunki w pisemnie sporządzonej umowie sponsoringu.

 

Sponsor zobowiązuje się na rzecz sponsorowanego wykonać określone w umowie świadczenie w postaci przekazania środków finansowych albo towarów, albo usług.

 

Sponsorowany w zamian za otrzymane świadczenie od sponsora wykonuje na rzecz sponsora z góry ustalone w umowie czynności reklamowe, marketingowe, informacyjne o akcji sponsorowanej.

 

Bardzo ważną kwestią w sponsoringu jest to, iż przedmiot sponsoringu przekazany przez sponsora jak i wykonane czynności reklamowe wykonane przez sponsorowanego muszą być o podobnej, ustalonej w umowie wartości.

 

Należy również podkreślić, iż umowa sponsoringu opiera się na ogólnych zasadach funkcjonowania umów cywilnoprawnych w których zgodnie z kodeksem cywilnym można określić m.in.:

 1. wzajemną odpowiedzialność z tytułu niewykonania, niewywiązywania się lub nieprawidłowego wykonania obowiązków względem drugiej strony, wynikających z zawartej umowy,
 2. okresu zawarcia umowy określonego lub nieokreślonego,
 3. możliwości wypowiedzenia umowy przez obie strony,
 4. przyczyn zrywających zawartą umowę,
 5. postanowienia o zastosowaniu kar umownych.

 

Rozliczenie kosztów sponsora

 

Podstawową kwestią umożliwiającą ujęcie wydatków związanych ze sponsoringiem w księgach sponsora to:

 1. faktyczne ich poniesienie,
 2. kwota tych wydatków musi stanowić tę samą wartość co wartość świadczenia reklamowego uzyskanego od podmiotu sponsorowanego,
 3. odpowiednie udokumentowanie (faktury, umowy, inne dowody),
 4. stanowiące (w świetle ustawy o podatku dochodowym) koszty uzyskania przychodów.

 

Do kosztów uzyskania przychodów będą mogły być zaliczone wydatki poniesione na nabycie towarów, rzeczy służących przekazaniu w ramach umowy sponsoringu, ale i koszty związane z wykonaniem usługi przekazanej dla sponsorowanego.

 

Rozliczenie VAT w sponsoringu

 

Rozliczenie podatku od towarów i usług w sponsoringu odbywa się dwojako:

 1. jeżeli sponsor przekazuje pieniądze dla sponsorowanego wówczas sponsorowany wystawia fakturę (jeżeli jest podatnikiem VAT) albo rachunek na kwotę przekazaną od sponsora. Kwota ta (zgodnie z zawartą umową) stanowi zapłatę za usługi reklamowe świadczone przez sponsorowanego. Gdy sponsor otrzyma daną fakturę (lub rachunek) od sponsorowanego z doliczonym podatkiem VAT będzie mógł go w całości odliczyć,
 2. jeżeli sponsor przekazuje rzeczy lub usługi na rzecz sponsorowanego, wówczas wystawia jemu fakturę sprzedaży o wartości przekazanych rzeczy, świadczonej usługi z doliczoną, właściwą stawką podatku VAT. Jednocześnie otrzymuje fakturę z podatkiem VAT do odliczenia o tej samej wartości co otrzymane powyższe rzeczy lub usługi (jeżeli sponsorowany jest podatnikiem VAT) od sponsorowanego za wyświadczone usługi reklamowe co skutkuje neutralnością w rozliczeniu VAT u sponsora. Należy tutaj dodać, iż sponsorowany ma prawo odliczyć podatek VAT od faktury otrzymanej od sponsora, jeżeli jest czynnym podatnikiem VAT.

 

Przykład


PHU XYZ nawiązało współpracę z klubem sportowym w zakresie umowy sponsoringu. XYZ przekaże wynagrodzenie dla klubu sportowego w zamian za działania reklamowe wykonywane przez klub sportowy na rzecz sponsora, a w szczególności:

 1. klub umieści banery z nazwą sponsora,
 2. klub umieści logo na koszulkach,
 3. klub przyzna prawo sponsorowi do wykorzystania w materiałach promocyjnych i reklamowych klubu informacji o sponsorowaniu tego klubu,
 4. klub wykona małe stoisko sponsora z materiałami z logo klubu,
 5. podczas meczów prowadzący będzie podawał informacje o sponsorze danego klubu.

PHU XYZ otrzyma fakturę od klubu sportowego na kwotę 2000 zł netto, 460 zł VAT za usługi reklamowe. Klub sportowy otrzyma pieniądze będące zapłatą / wynagrodzeniem za wykonaną na rzecz sponsora usługę reklamową.

PHU XYZ otrzymaną od sponsorowanego fakturę za świadczenie reklamowe wykonane na rzecz sponsora ma prawo ująć w kosztach firmy jak i odliczyć od niej podatek VAT.

 

#Ikonto

Chcesz uzyskać dostęp do tego materiału?

Zarejestruj lub zaloguj się na portalu zafirmowani.pl i dołącz do społeczności firm!
Będziesz mógł promować swoją firmę i otrzymasz bezpłatny dostęp do:

Aplikacji księgowej online

Kontaktów z ekspertami, artykułów i materiałów video

Bazy edytowalnych dokumentów niezbędnych w firmie

Specjalnych ofert i rabatów

Chcesz mieć nieograniczony dostęp do wszystkich materiałów i funkcjonalności naszego portalu Zafirmowani.pl?

Załóż rachunek w Alior Banku i korzystaj ze wszystkich możliwości portalu!

Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane na Twoim urządzeniu. Dowiedz się, jak możesz zmienić te ustawienia i uzyskaj dodatkowe informacje o wykorzystaniu plików cookies