ABC pomocy de minimis

20.09.2018 Finansowanie działalności

Pomoc de minimis to słowo – klucz – pojawiające się przy okazji rozmaitych programów pomocowych oferowanych przedsiębiorcom i rolnikom. Nie zawsze ma ona formę namacalnej gotówki w kieszeni lub na koncie, ale zawsze związana jest z określoną wymierną korzyścią, którą da się wycenić. Skorzystanie z takiej pomocy ma dla przedsiębiorcy określone skutki – dotyczą one przede wszystkim obowiązku przestrzegania limitów pomocy de minimis.

Pomoc de minimis to pojęcie, które pojawiło się w naszym kraju po przystąpieniu do Unii Europejskiej. Nie oznacza to wcale, że jest to jakiś specjalny, nowy rodzaj pomocy, z którym mamy do czynienia dopiero od 1 maja 2004 roku. Wręcz przeciwnie – całkiem długa jest lista ulg czy dofinasowań, z których przedsiębiorcy czy rolnicy korzystali przed wejściem do Unii (i wówczas były po prostu pomocą państwa), dziś funkcjonuje jako pomoc de minimis.

Pomoc publiczna na cenzurowanym

 

Skąd się wzięła i czym jest zatem pomoc de minimis? Ten rodzaj pomocy to dość sprytne rozwiązanie powszechnego w krajach UE problemu. Otóż co do zasady, prawodawstwo unijne i zasady funkcjonowania Wspólnego Rynku (Single Market) we wszystkich krajach Wspólnoty, wykluczają możliwość udzielania przedsiębiorcom pomocy publicznej (przez poszczególne kraje członkowskie), która zakłócałaby zasady równej konkurencji. Dlatego też, jeżeli rząd danego kraju chciałby wesprzeć konkretne przedsiębiorstwo, musi uzyskać na to zgodę Komisji Europejskiej. W Polsce mieliśmy kilka takich przykładów – np. pomoc na restrukturyzację PLL Lot, czy pomoc dla przemysłu stoczniowego. Jednak firm działających w każdym unijnym kraju są miliony. Pojawia się więc problem natury organizacyjnej – przy takiej skali nikt w Brukseli nie jest w stanie zapanować nad procedurą zatwierdzania i kontroli udzielanej pomocy publicznej.

 

Dlatego potrzebne było rozwiązanie systemowe. Uznano, że niektóre rodzaje pomocy publicznej – udzielanej w niewielkich kwotach do wysokości ustalonych limitów, nie zakłócają zasad równej konkurencji albo ich wpływ jest znikomy. Dlatego w przypadku udzielania takiej pomocy, organy jej udzielające nie muszą za każdym razem uzyskiwać zgody unijnych urzędników. Takie właśnie, wybrane rodzaje pomocy, udzielane do ustalonych limitów, nazywamy pomocą de minimis. Nazwa ta wzięła się od łacińskiej sentencji de minimis non curat lex – prawo nie troszczy się o drobiazgi.

 

Rodzaje pomocy de minimis

 

Jest ich wiele, a katalog pomocy de minimis jest otwarty – tzn. przepisy określają warunki, które dany rodzaj pomocy musi spełniać, aby był uznany za pomoc de minimis, a nie konkretne rodzaje pomocy. W przypadku pomocy dla przedsiębiorców w związku z działalnością nie związaną z produkcją rolną, przetwórstwem rolno-spożywczym czy akwakulturą, zasady udzielania pomocy de minimis reguluje rozporządzenie Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis. Najczęściej spotykane rodzaje tej pomocy to:

Limity pomocy de minimis

Pomoc publiczna – nie ważne czy udzielana za środków krajowych czy unijnych – spełnia warunki pomocy de minimis, jeżeli jej kwota przyznana konkretnemu przedsiębiorcy w ciągu trzech lat podatkowych nie przekracza następujących limitów:

  • 200 tys. euro – limit podstawowy dla przedsiębiorców,
  • 100 tys. euro – limit pomocy dla przedsiębiorców prowadzących działalność zarobkową w zakresie drogowego transportu towarów,
  • 15 tys. euro – limit pomocy de minimis w rolnictwie.

O czym należy pamiętać?

 

Przede wszystkim o limitach. Każda instytucja udzielająca pomocy de minimis ma obowiązek wystawienia zaświadczenia o udzielonej pomocy.

Zaświadczenia zawiera przynajmniej następujące informacje:

  • dane podmiotu udzielającego pomocy,
  • rodzaj udzielonej pomocy,
  • datę udzielenia pomocy,
  • kwotę udzielonej pomocy w złotych i w euro.

Obowiązkiem przedsiębiorcy jest takie zaświadczenia przechowywać i kontrolować, czy udzielona mu pomoc nie przekroczy ustalonych limitów. Limit dotyczy pomocy udzielonej w ciągu trzech kolejnych lat podatkowych. Oznacza to, że dla przykładu ubiegając się o taką pomoc w 2017 roku, trzeba uwzględnić kwoty otrzymane dotychczas w 2017, 2016 i 2015 roku (oczywiście przy założeniu, że rok kalendarzowy pokrywa się z rokiem podatkowym).

Zgodnie z przepisami rozporządzenia 1407/2013, „jedno przedsiębiorstwo” obejmuje wszystkie jednostki gospodarcze, które są ze sobą powiązane co najmniej jednym z następujących stosunków:

 

Jednostki gospodarcze pozostające w jakimkolwiek ze stosunków, o których mowa powyżej, za pośrednictwem jednej lub kilku innych jednostek gospodarczych są uznawane za jedno przedsiębiorstwo, a w związku z tym obowiązuje je jeden limit pomocy de minimis. Znajomość tych zasad jest konieczna do poprawnego wypełnienia „Oświadczenia podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy publicznej”, które jest niezbędnym dokumentem, za każdym razem, gdy ubiegamy się o pomoc de minimis.

 

Przykłady pomocy de minimis

 

Przykładowe, często spotykane rodzaje pomocy de minimis w działalności gospodarczej:


 

 

#Ikonto

Chcesz uzyskać dostęp do tego materiału?

Zarejestruj lub zaloguj się na portalu zafirmowani.pl i dołącz do społeczności firm!
Będziesz mógł promować swoją firmę i otrzymasz bezpłatny dostęp do:

Aplikacji księgowej online

Kontaktów z ekspertami, artykułów i materiałów video

Bazy edytowalnych dokumentów niezbędnych w firmie

Specjalnych ofert i rabatów

Chcesz mieć nieograniczony dostęp do wszystkich materiałów i funkcjonalności naszego portalu Zafirmowani.pl?

Załóż rachunek w Alior Banku i korzystaj ze wszystkich możliwości portalu!

Strona korzysta z plików cookie. Pozostając na tej stronie, wyrażasz zgodę na korzystanie z nich. Zapoznaj się z polityką prywatności